اجراي طرح كنترل بغلنويسي اتوبوسهاي مسافربري قزوين

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مديركل راهداري و حملونقل جادهاي قزوين از اجراي طرح كنترل بغلنويسي اتوبوسهاي عمومي مس//افربري از اول مردادماه در قزوين خبر داد. افش//ين پيرنون، مديركل راهداري و حملونقل جادهاي قزوين اظهار كرد: در راستاي ضوابط جديد ابالغي و تاكيدات معاون وزير راهوشهرسازي و رييس سازمان راهداري و حملونقل جادهاي، طرح كنترل بغلنويسي ناوگان عمومي اتوبوسراني همزمان در سراسر كشور از اول مردادماه در قزوين آغاز خواهد شد.پيرنون افزود: اين طرح در قالب شبكه سير شركتهاي حملونقل مسافر و ايجاد نظم و وحدت رويه در مديريت ناوگان و با هدف شفافسازي، اطالعرساني و برخورداري مسافران از حقوق قانوني خود به مرحله اجرا درخواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.