تقویت بازار کارا با معامالت شفاف

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - با مجامع

تامین مالي نخستین انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مرغ منجمد بهپرور با هدف توسعه و تسهیل فرآیند تامین مالی صنعت طیور کشور چهارشنبه گذشته در بورس کاال با حجم 137 هزار و 90 ق//رارداد به ارزش 200 میلیارد ریال عرضه شد و با استقبال خریداران کل حجم عرضه شده مورد معامله قرار گرفت. به گزارش بورس کاال، حامد سلطانینژاد، مدیرعامل بورس کاال طی اینمراسمضمنابرازخرسندیازتحققنخستین تامین مالی صنعت طیور از بورس کاال با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مرغ منجمد پس از سه سال پیگیری از سوی عرضهکننده و مشاور عرضه آن گفت: تامین مالی از طریق سلف موازی استاندارد یکی از کاراترین روشهای تامین مالی به پشتوانه تولید است و این امر در حوزه کشاورزی پس از گندم دومین تجربه محس//وب میشود. سلطانینژاد افزود: مراسم پیوند صنعت طیور و بازار سرمایه در حوزه تامین مالی هم یک جشن بوده و هم جنبه فرهنگسازی جهت تامین مالی به پشتوانه تولید را دارد زیرا اگر این برنامه توسعه یابد، در بحث تامین مالی تنها به بازار پول اکتفا نمیشود و به بازار مالی نیز به عنوان محلی برای تامین مالی بنگاهها نگاه خواهد شد. وی موضوع تامین نقدینگی صنایع را مشکل همیشگی برای صنایع برشمرد و افزود: در این رابطه بازار سرمایه باید با به کارگیری ابزارهای موجود به حل این مس//اله کمک کند و روشه//ای تامین مالی از این دست راهحل آن است. به گفته سلطانینژاد معامالت ثانویه اوراق سلف استاندارد موازی به کشفقیمتداراییپایهکمکمیکند.ویضمن تقدیر از فعالیت مجموعه تامین سرمایه امید برای تش//ویق و ترغیب فعاالن بخش کشاورزی برای تامین مالی از طریق ب//ورس کاال گفت: عرضه امروز ممکن است از نظر ارزش اهمیت باالیی در معامالت نداشته باشد اما شروعی ارزشمند برای تامین مالی صنعت کشاورزی به کمک ابزارهای موجود در بورس کاال به شمار میآید. وی با اشاره به تحوالت قیمتی اخیر در بازار سنتی مرغ اظهار کرد: تا زمانی که قیمت مرغ دستوری باشد و در بازار کشف قیمت برمبنای نظام عرضه و تقاضا انجام نشود، به طور قطع تنظیم بازار به طور کارا محقق نخواهد شد. البته در این رابطه، دولت به این امر اعتقاد دارد که تنظیم بازار برای کاالهای مختلف قابل پذیرش در بورس کاال باید در این بازار محقق شود؛ کمااینکه طبق ماده 32 قانون برنامه ششم توس//عه شرکتها مجاب شدند از ابزارهای موجود در بورس کاال اس//تفاده کنند. سلطانینژاد علت وجود برخی سختگیریها در بحث فرآیند پذیرش و دریافت تضامین را ایجاد ش//فافیت هر چه بیشتر عنوان کرد و گفت: در بورس کاال تالش داریم در خصوص انتش//ار هر اطالعاتی برای هر اوراق حداکثر تالش خود را به کار گیریم. به هر ترتیب چنانچه دارایی پایهای همچون مرغ، عرضه مس//تمری داشته باشد و ق//رارداد بلندمدت آن نیز رونق بگیرد، س//ابقه عرضهکننده میتواند مبنای عرضه اوراق بعدی ق//رار گیرد و در بح//ث دریافت ضمانتها روند تس//هیل خواهد شد. به گفته مدیرعامل بورس کاال، صندوق حمایت از توس//عه صنعت طیور کشور میتواند برای تسهیل بخشی از امور مربوط به ارائه تضامین الزم، عرضهکنندگان را حمایت و با بورس کاال برای توسعه این بازار همکاری کند. وی با تاکید بر لزوم عرضه مستمر مرغ در بازار نقدی و سلف تصریح کرد: در این زمینه تالش میش//ود زنجیره مرغ را در بورس کاال تکمیل کنیم تا در این ب//ازار امکان تهاتر کاال نیز برای فعاالن این صنعت فراهم ش//ود و با ایجاد روابط بین تولیدکنندگان این زنجیره به یک بازار کارای نقدی دست یابیم. این مقام مسوول به روند کشف قیمت در بورس کاال اشاره کرد و پیرامون افزایش پرشتاب قیمتها گفت: در حوزه قیمتگذاری، باید اج//ازه دهیم بازی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. از این رو بابت برخی نگرانیهایی که از جنبه قیمتها در بین عرضهکنندگان وجود دارد باید قدری تامل ش//ود تا ب//ازار آن کاال در بورس شکل گیرد چراکه در این صورت فرآیند کشف قیمتها به مرور به سمت ایجاد بازاری کارا پیش خواهد رفت. سیاستحمایتیدولتازکشاورزان از سویی دیگر، یک کارشناس ارشد بازارهای مالیگفت:باجایگزینیسیاستقیمتتضمینی ب//ه جای خرید تضمینی، س//نگینی بار تامین مال//ی که برای خرید تضمین//ی محصوالت بر شانه دولت بود کاهش مییابد و این امر موجب روانس//ازی و ش//فافیت در ب//ازار محص//والت کشاورزی میشود. داود معدلت فر در گفتوگو با ایرنا، به اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کاال اشاره کرد و بیان داشت: در همه کش//ورها، دول//ت همواره به دنب//ال حمایت از تولیدات داخلی خود بوده و این حساس//یت در مورد محصوالت اس//تراتژیک مشخصتر است؛ در ایران نیز در س//الهای اخیر، دولت در حوزه محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت مهمی مثل گندم، جو و ذرت از سیاستهای حمایتی و تشویقی مختلفی استفاده کرده است تا با تشویق کش//اورزان به تولید بیشتر نیاز کشور از داخل تامین و نیاز به واردات کمتر شود. وی افزود: از آنجا که محصول گندم برای اکثر کشورها کاالیی استراتژیک محسوب میشود، دولت در سالهای قب//ل اقدام به خرید تضمین//ی این محصول از کش//اورزان کرد تا خیال کش//اورزان از فروش محصولشان راحت باشد، ضمن اینکه دولت از کمبود عرضه برای کنترل بازار به موقع مطلع شود و بتواند با مدیریت واردات، تعادل بازار را برقرار کند. این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هر چند به عنوان یک ابزار مداخله دولت در بخش کشاورزی، مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان کش//ورها از جمله ایران بوده است اما همواره با مشکالتی همچون کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن پرداختهای کشاورزان، عدم شفافیت و ایجاد واسطههای غیرالزم و ایجاد چند نرخی در بازار محصوالت که رانت و فساد را به دنبال دارد و همچنین برنامهریزی نامناس//ب تولید و عدم بهرهوری از سوی کشاورزان که ضرر و زیانهای هنگفتی را متوجه بودجه دولتی میکند، مواجه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.