11

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند صورت وضعیت سرمایهگذاریها در دوره یکماهه منتهی به 30 خردادماه 96 را با سرمایه چهار هزار و 500 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت سرمایهگذاری آتیه دماوند در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده معادل یک هزار و 876 میلیارد و 307 میلیون ریال و ارزش بازار معادل شش هزار و 822 میلیارد و 116 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمامشده سهام بورسی این شرکت طی دوره یاد شده معادل 107 میلیارد و 749 میلیون ریال افزایش داشت و در پایان دوره مبلغ یک هزار و 984 میلیارد و 56 میلیون ریال محاسبه شد. ارزش ب//ازار آن نیز با افزایش 63 میلیارد 920 میلیون ریالی در پایان دوره به مبلغ شش هزار و 886 میلیارد و 36 میلیون ریال رسید. »واتی« در این دوره سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده 144 میلیارد و 810 میلیون ریال به مبلغ 143 میلیارد و 459 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل یک میلیارد و 351 میلیون ریال زیان شناسایی کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده معادل 115 میلیارد و 848 میلیون ریال خریداری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.