گام اساسی »بخشش« تالش در حوزه پیشگیری است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نخس//تین مجمع عمومي عادي، ب//ه ط//ور فوقالع//اده بنی//اد خیریه شنوایيبخش//ي ش//فاء »بخشش« با حضور کلیه اعضای هیات امنای بنیاد مذکور در دفتر مجمع خیرین سالمت کش//ور برگزار ش//د. به گزارش روابط عمومیبنیاد»بخشش«درایننشست که در فقدان حاج سید رضا نیري رییس فقید هیات امنای این بنیاد برگزار شد، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن اسوه نیکوکاري و نیکاندیشي، وي را یکي از چهرههاي ماندگار در عرصه محرومیتزدای//ي در میهن اس//المي نامیده و بر ادامه و استمرار تالشهاي صادقانه و اثربخش ایشان در خصوص کم//ک به محروم//ان و نیازمندان، به ویژه در زمینه درمان و سالمت تأکید ورزیدند. در این جلس//ه فرهادي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و نایب رییس هیات امنای »بخشش« به نقش موثر و تعیینکننده، حاج آقا نیري در ایجاد و پایهگذاري تشکلهاي خیریه ارزنده و اساسي، به خصوص در زمینه درمان و س//المت بیماران نیازمند اشاره کرد و اظهار داش//ت: همه عمر این انسان خدمتگزار در امور خیر و مجموعههاي نیکوکاري گذشت و اینجانب نیز از دهه 60 توفیق همکاري و همراهي با ایشان راداشتهام.نایبرییسبنیاد»بخشش« اظهار داشت، بحمداهلل »بخشش« در ای//ن فرصت کوتاه با نظر و همت بلند ح//اج آقاي نیري و دیگر خیرین عزیز ش//کل و قوام یافت و در همین مدت کم داراي اقدامات ارزش//مند و دور از حد انتظار بوده است. ایشان گام اساسي این بنیاد را در تالش در حوزه پیشگیري برشمرده و ابراز داشت: با برنامهریزي و همت بنیاد »بخش//ش« انشاءاهلل در این حوزه گامهای موثری براي از بین بردن این بیماري خاموش برداش//ته شود. خرس//ندي، رییس هیاتمدیره بنیاد »بخشش«، سخنران بعدي این نشست بود که ضمن گرامیداشت یاد حاج آقا نیري، ورود بنیاد »بخش//ش« به امور علمي را یکي از ش//اخصههاي مهم کار بنیاد به موازات امور درماني و کمکهاي پس از کاشت نامید. ایشان حضور افراد مصمم و مدیران جهادي و علم//ي در این مجموع//ه را یکي از ویژگيهاي مهم »بخشش« برشمرده و بیانات امیدوارکننده حاج آقاي نیري که همیشه مشوق دوس//تان بودهاند را راهگش//اي کار »بخشش« دانست. همچنین در این نشست ابوترابيفرد، یک//ي از اهداف مه//م و ماندگار بنیاد »بخشش« را موضوع پیشگیري نامیده و افزودن//د، بنیاد باید بتواند با توجه به ظرفیتهاي موجود و ظرفیتهاي قابل شکوفا ش//دن، به گونهاي برنامهریزي نماید که بتوانیم آمار متولدین ناشنوا را در یک پروسه زماني معین به درصد مشخصيکاهشدهیم.ويافزود،بنیاد باید کاري را تعریف کند که کارستان باشد،همانندموضوعمهمپیشگیريکه در کنار خدمات دیگري که ارائه ميدهد از اهمیت ویژهاي برخوردار اس//ت. در بخش دستور جلس//ه نیز، مدیرعامل »بخشش«ضمنارائهگزارشفعالیتها و اقدامات بنیاد طي مدت کوتاهي که از عمر آن ميگذرد، مهمترین اقدام آینده بنیاد را ورود به موضوع پیشگیري عنوان کرده و اقدامات عملیاتي و تحقیقاتي که در این خصوص به عمل آمده است را برش//مرده و ابراز امیدواري کرد که »بخشش« در کنار خدمات مربوطه به »کاش//ت« و »پس از کاشت« در سال 96 بتواند گامهاي موثري را در زمینه پیشگیري و کاهش تولد کودکان ناشنوا بردارد. وی تعداد افراد تحت پوش//ش کمکه//اي بنیاد را ط//ي 9 ماه اخیر حدود 200 نفر در موضوع »کاش//ت« و 200 نف//ر نی//ز در مرحل//ه »پس از کاشت«برشمرد.دراینمجمع،گزارش حسابرس//ی بنیاد نیز توسط بازرس و حس//ابرس قانوني قرائت شده که در آن کلیه فعالیتهاي بنیاد مورد قبول و مطلوب ارزیابي ش//د. در این جلسه همچنینبرنامهوبودجهسال69 بنیاد مورد تصویب اعضا قرار گرفت. شایان ذکر است با توجه به درگذشت رییس فقید هیات امنای بنیاد »بخش//ش« فرهادي و ابوترابيفرد با اکثریت آرا به ترتی//ب به عنوان رییس و نایبرییس هیات امنا انتخاب شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.