شفافسازی6 ماهه»وبهمن«

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه بورس- معامالت فرابورس در هفته منتهی به 30 مردادماه با دادوس//تد 992 میلیون ورقه بهادار به ارزش ش//ش هزار و 330 میلیارد ریال دنبال شد. هفته گذشته با رشد 1/2 درصدی شاخص کل بازدهی آیفکس نیز از به 5/1 درصد رسید. شاخص فرابورس چهارشنبه 28 تیرماه تا ارتفاع 920 واحدی صعود کرد که در پی آن ضمن افزایش بازدهی این نماگر تاحدود دو درصد از ابتدای تیرماه، بازدهی آیفکس از ابتدای سال نیز به 5/1 درصد رسید. در همین حال ارزش بازار نیز با افزایش نزدیک به 0/5 درصدی روبه رو شد که در نتیجه آن از ابتدای معامالت سال جاری، ارزش این بازار 3/5 درصد رشد کرد. بررسی روند معامالت بازار فرابورس در روزهای کاری هفته گذشته نشان میدهد بیشترین حجم معامالت روزانه در روز یکشنبه52 تیرماه با معامله 264 میلیون ورقه بهادار و باالترین ارزش معامالت به میزان یکهزار و 650 میلیارد ریال در روز چهارشنبه 28 تیرماه رقم خورده است.

سرمایهگذاری بهمن صورتهای مالی سال منتهی به 30 آذر 1396 را با س//رمایه دو هزار و 750 میلیارد ریال به صورت حسابرسینش//ده منتشر کرد. شرکت س//رمایهگذاری بهمن در دوره شش ماهه یادشده مبلغ 151 میلیارد و 521 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر س//هم مبلغ 55 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 267 درصد افزایش داشته است. همچنین »وبهمن« سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ 762 میلیارد و 46 میلیون ریال اعالم کرده است. یادآوری میشود این شرکت در دوره مشابه سال 59، مبلغ 42 میلیارد و 524 میلیون ریال سود خالص و 15 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.