عملکرد3ماهه »غفارس«

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شیر پاستوریزه پگاه فارس صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند 1396 را با سرمایه 200 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در دوره سه ماهه یاد شده مبلغ 31 میلیاردو769 میلیونریالسودخالصکسبکردوبههرسهممبلغ 160 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 78 درصد افزایش داشته است. همچنین، »غفارس« سود انباشته پای//ان دوره مذکور را مبلغ 65 میلیارد و 170 میلیون ریال اعالم کرده است. یادآوری میشود این شرکت فرابورسی در دوره مشابه در سال 59، مبلغ 18 میلیارد و 23 میلیون ریال سود خالص و 90 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است. شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس دلیل تغییرات واقعی دوره منتهی به 31 خرداد 1396 )حسابرسینش//ده( را نسبت به اطالعیه قبلی به شرح زیر اعالم کرد:شرکت در دوره سه ماهه اول سال 1396 معادل 86 درصد فروش ریالی محقق کرده و با توجه به ترکیب سبد فروش 93 درصد سود قبل از مالیات و 91 درصد سود بعد از مالیات را پوشش داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.