سود 432 ریالی »خنصیر«

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهندسینصیرماشینصورتهایمالی21ماههمنتهیبه03 اسفندماه 95 را با س//رمایه 87 میلیارد و 166 ریال به صورت حسابرسینش//ده منتشر کرد. شرکت مهندسی نصیر ماشین در دوره یک ساله منتهی به 30 اسفند 59، معادل 315 میلیارد و 881 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 44 میلیارد و 793 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر و سود عملیاتی دوره مبلغ 19 میلیارد و 222 میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینههای مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره به مبلغ 37 میلیارد و 642 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 432 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 87 میلیارد و 164 میلیون ریال سود انباشته در حسابهای »خنصیر« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.