12

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا- در حال حاضر هيچگونه صادراتي به مقصد عربستان نداريم و وارداتي هم از سوي اين كشور صورت نميگيرد. در همين خصوص رييس سازمان توسعه تجارت از صفر شدن تجارت ايران و عربستان خبر داد و در پاسخ به اينكه همچنان در بخشهايي مانند مواد غذايي شاهد عرضه محصوالت عربي هستيم، اظهار كرد: سياست ايران همواره توسعه روابط با كشورهاي همسايه بوده و هيچيك از آنها را تحريم نكردهايم.

مجتبي خسروتاج با بيان اينكه تجار ما ميتوانند از تمامي كشورهاي همسايه واردات و صادرات داشته باشند، افزود: حال اگر يك يا چند كشور در روابط تجاري خود با ايران محدوديت قائل شدهاند بحث ديگري است اما ما هيچ مشكلي نداشته و هيچگونه مصوبه و قانوني دال بر قطع همكاري با كشورهاي منطقه نداشتهايم. بخشخصوصي هم در اين زمينه تذكري ابالغ نكرده بنابراين مانع فعاليت آنها هم نشدهايم.

در ح/ال حاضر ش/رايط ب/ازار چگونه است؟

افزاي//ش هزينهه//اي تولي//د ب//راي برخي توليدكنندگان و همچنين اجاره بهاي كالن براي برخي فروشگاهها باعث شده كه جو متشنجي در بازار ايجاد شود چراكه آنها بهطور كاذب مردم را از گرانيهايي كه در راه است، ميترسانند تا موجب رونق فروش خود شوند اما چنين چيزي واقعيت ندارد و قرار نيست افزايش قيمت خاصي در اين بازاراتفاقبيفتد.

آي/اش/كايتتوليدكنن/دگانازركود واقعيت دارد؟

بهعقيدهمنركوديدرتوليدلوازمخانگيوجود ندارد بلكه اين ركود در توزيع مشاهده ميشود چرا كه برخي مغازهداران نميتوانند كاالهاي خود را به فروشبرسانند.

در اين ميان با توجه به اينكه اين روزها از خريد اينترنتياستقبالميشود،بخشيازفروشكاالنيز به اين قسمت سوق داده شده است كه البته برخي سودجويان هم در اين زمينه فعاليت ميكنند. از طرف ديگر از آنجايي كه قدرت خريد مردم به آنها اين اجازه را نميدهد كه در فواصل كوتاهي خريد كنند، ترجيح ميدهند آهسته و با گشت و گذار در اين بازار، كاالي باكيفيت و مطمئني را خريداري كنند.ازاينروبرخيبرندهايلوازمخانگيكهنقشه راه درس//تي از ميزان مصرف و نياز بازار به كاالي توليد خود ندارند و شاخصههاي مدنظر مشتريان از جمل//ه كيفيت، خدمات پس از فروش، تنوع و همچنين قيمت مناسب را مدنظر قرار نميدهند، خود به خود از دور خارج ميشوند.

فروش كاالهاي خارجي بيشتر است يا كاالهايتوليدداخل؟

بعد از برداشته شدن تحريمها براي ايران و در پسابرجام،سيلعظيميازكاالهايخارجيبهبازار ايران روانه شده است و از آنجايي كه شاخصهاي موردنظرمشتريانبيشتردركاالهايخارجييافت ميش//ود، ميزان فروش آنها بيشتر است. اگرچه برخ//ي برندهاي مطرح ايراني هم در حالي كه با افزايش توليد روبهرو هستند، انبارهايشان خالي است چرا كه متقاضيان خود را دارند و توانستهاند با شناسايي بازار و ارائه خدمات مورد نياز مردم، توجه آنها را به سوي خود جلب كنند.

آينده ديگر برنده/اي داخلي را چطور پيشبينيميكنيد؟

در حال حاضر تعداد زيادي كارخانه اجاق گاز و يخچال در كشور ما وجود دارند كه بدون بازاريابي وشناساييبازارهدف،تنهابهتوليدميپردازند.اين درحالياستكهتوليدچنينكاالهاييچندانكار سختي نيست و تكنولوژي خاصي ندارد. اما توليد كاالهايي مانند تلويزيون، نياز به دانش و تكنولوژي روز دنيا دارد كه اغلب نياز بازار به اين كاال با واردات تامينميشود.

بنابراين با توجه به اينكه ايران صادرات قابل توجهي در اين زمينه ندارد در برخي كاالها با مازاد توليدروبهروميشويم،همچنينتوليدكنندگانيكه بدون استراتژي و شناخت بازار به توليد ميپردازند، ديگر قادر به رقابت با كاالهاي خارجي نخواهند بود و تا دو سال ديگر ورشكست خواهند شد. بنابراين توليد داخلي به كلي دچار بحران خواهد شد.

اگربهتعبيربرخيهافنرارزدربرود،چه وضعيتي براي بازار لوازم خانگي و قيمتها به وجود ميآيد؟

در گذش//ته با كوچكترين تغييراتي در نرخ ارز، قيمتها در بازار لوازم خانگي با افزايش قابل توجهي روبهرو ميشد اما در دولت روحاني چنين اتفاق//ي نيفتاد و زماني ك//ه نرخ دالر به 4200 تومان هم رسيد، قيمت لوازم خانگي تغيير نكرد. از اي//ن رو بعيد ميدانم اتفاقي در بازار رخ دهد و به مردم قول ميدهم از لحاظ نوسان نرخ ارز در بازار لوازم خانگي تغييري ايجاد نخواهد شد، پس نگران نباشند.

معموال در نيمه اول س/ال، قيمتها در ب/ازار لوازم خانگي افزايش پيدا ميكند. در چهار ماه گذش/ته از 69، چه تغييري ايجاد شده است؟

بعد از عيد، در كاالي خردهوريز و همچنين دكوريجات افزايش قيمت وجود داشت اما در قيمت كاالهاي بزرگ مانند تلويزيون، يخچال و ... در برخ//ي برنده//اي خارجي اندكي تغيير قيمت كمت//ر از پنج درصد ب//ه وجود آمد كه چندان محسوس نبود.

البت//ه اي//ن در حال//ي اس//ت ك//ه برخي فروشگاههاي نامعتبر كه نمايندگي نيستند به تناس//ب حال و وضعيت خ//ود، قيمتها را باال و پايين ميبرند اما اينكه احساس ميشود بعد از گذش//ت شش ماه از سال، افزايش قيمت به وجود ميآيد به اين دليل است كه برخي برندها با گذشت سه ماه از سال، تخفيفهايي را براي مشتري در نظر ميگيرند كه در اوايل شهريورماه اين تخفيف را برميدارند و مردم تصور ميكنند گراني در بازار رخ داده است.

بهنظرشماقرارداديهمچونتوتالچه تاثيريبرصنايعداخليميگذارد؟

با قرارد توتال با ايران، قفل برجام باز شد. اگرچه برخي افراد از سهم كمتر ايران در اين قرارداد گاليه ميكنندامابهعقيدهمن،سهم15 درصديتوتال در اين قرارداد به نفع اقتصاد و صنايع ايران است چراكه هرچه س//هم ايران در قراردادهاي مربوط به س//رمايهگذاريها در كشور كمتر باشد به نفع صنايع داخلي اس//ت. اين در حالي اس//ت كه در برخي قراردادهاي مشترك در زمينه خودروسازي چون همه چيز به نام ايران تمام ميشود، كشور مقابل چندان تالشي انجام نميدهد. بنابراين اگر قرارداد مشتركي به نام ايران تمام نشود، كاالي با كيفيتتري دس//ت مردم خواهد رسيد و كار به درستي پيش خواهد رفت.

قراراستبارديگرطرحكارتاعتباري كاال راه بيفت/د. اين اق/دام را چطور ارزيابي ميكنيد؟

انجامچنينكاري،آزمونوخطايديگرياست كه همچنان در سركاري بودن اين طرح تغييري ايجاد نميكند چرا كه حتي در فاز جديد اين طرح هم با ما به عنوان اتحاديه لوازم خانگي مشورتي صورت نگرفته است. بنابراين نميتواند مشكلي را از توليدكننده و مصرفكننده حل كند.

اين طرح حت//ي در فاز جديد خود هم نوعي مسكنمقطعياستكهنميتواندكارگستردهتري انجام دهد. به عقيده من، دولت قصد دارد با ارائه چني//ن طرحهايي به مردم كمك كند اما اين راه كمكبهمردمنيستوتنهاآنهاراسركارميگذارد. از اين رو طرح كارت اعتباري كاال اين بار هم موفق نخواهدبود.

ش/ماچهپيش/نهاديبراياصالحاين طرح داريد؟

اعتبار اين كارتها ميتواند بهعنوان وام ازدواج در اختي//ار زوجهاي جوان قرار گيرد تا زمان ارائه وام ازدواج كوتاه شود. همچنين با توجه به اينكه صنعتلوازمخانگينيازمندوارداتتكنولوژيوعلم روز دنياست، دولت ميتواند اعتبار اين كارتها را در اختيار توليدكننده قرار دهد تا اين قشر با واردات تكنولوژي روز قادر به توليد كاالي باكيفيت شوند. در اين ميان تنوعبخشي به خريد كاال از راهكارهاي اجراي درست اين طرح به شمار ميرود.

اين در حالي است كه عالوه بر اجراي درست اي//ن طرح، بايد با توليد كاالي باكيفيت به دنبال صادرات لوازم خانگي باشيم چراكه آلمان، ايتاليا و چين به بازار لوازم خانگي ايران براي توليد مشترك وارد شدهاند كه بايد به دنبال همكاري بيشتر با اين بخش باشيم تا كاالي باكيفيت توليد شود و مردم از آن برخوردار شوند.

بهعنوانسوالآخر،وضعيتقيمتلوازم خانگي تا چند ماه آينده را چطور پيشبيني ميكنيد؟

در حال حاضر برخي برندهاي ايراني كه فروش زيادي هم دارند، قيمتهاي خود را تا حدي كاهش دادهاند البته پيشبيني ميشود تا چند ماه آينده، برخ//ي برندهاي خارجي افزايش قيمت 5 تا 10 درصدي را در كاالهاي خود اعمال كنند.

اما در رابط//ه با برندهاي داخلي بعيد به نظر ميرسد كه تفاوت قيمت آنچناني ايجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.