چالشهاي پيشروي صادرات

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهانصنع/ت«- نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، فراكس//يون توس//عه صادرات غيرنفتي و مركز پژوهشهاي مجلس در نخس//تين نشست از سلسله نشس//تهاي بررسي چالشهاي پيشروي توسعه صادرات غيرنفتي كشور به بررسي شرايط كنوني صادرات در كشور و مشكالت موجود پرداختند.

درهمينراستارضيحاجيآقاميري،رييسكميسيونتوسعهصادرات اتاق ايران در اين نشست كه با حضور معاون امور مجلس اتاق ايران، رييس كنفدراس//يون توسعه صادرات غيرنفتي و مديراني از مركز پژوهشهاي مجلس برگزار ش//د در تشريح مش//كالت صادراتي كشور گفت: بعضي از مشكالت صادراتي كشور اساسي و پايهاي هستند و تا زماني كه اين مشكالت حل نشوند نتيجه و اهداف موردنظر صادرات محقق نميشود. حاجيآقا ميري، ن//رخ ارز، حضور بخشهاي خصولتي در اقتصاد، نبود زيرساختهاي قوي حملونقل، قيمت تمامشده باالي كاالهاي توليدي و نبود مش//وقهاي صادراتي كافي را از مهمترين موانع توسعه صادرات غيرنفتي عنوان كرد و گفت: تا زماني كه ارز دونرخي باشد، سرمايهگذاري خارجي شكل نميگيرد.

وي همچنين در مورد قيمت تمامش//ده توليدات داخلي كش//ور گفت: مواردي باعث ميش//وند قيمت تمامش//ده كاالها در كشور باال باشد مانند اينكه ش//ركتهاي غيردولتي و خصولتي بهعنوان رقيب بخشخصوصي واقعي، امتيازهايي دارند و كاالها را با قيمت تمامشده پايينت//ر توليد ميكنند و بهاينترتي//ب انگيزه بخشخصوصي براي فعالي//ت كم ميش//ود. حاجيآقا ميري همچنين با اش//اره به ميزان مشوقهاي صادراتي گفت: در نظر گرفتن تنها يكصد ميليارد تومان براي مشوقهاي صادراتي نشان ميدهد كه واقعا قصدي براي حمايت از صادركنندگان وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.