ﺑﺎﻳﺪ هﺎی ﺍﺑﻘﺎی ژﻧﺮﺍل ﻧفﺘﻰ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گ/روه نفت و انرژي- اعضاي كابينه دوازدهم حداكثر تا يك ماه آينده انتخاب ميشوند. روحاني در كابينه يازدهم از چند وزير باسابقه استفاده كرد كه يكي از باسابقهترين وزراي كابينه بيژن زنگنه بود.

با نزديك شدن به انتخاب اعضاي كابينه جديد بحث سابقه و تجربه وزرا مطرح ميشود و از طرفي عدهاي به استفاده از نيروهاي تازهنفس و جوان تاكيد دارند. رييس دولت يازدهم در تركيب كابينه يازدهم خودازهردوعنصراستفادهكرد.حضورباتجربههايي مث//ل زنگنه در كنار جواناني مثل طيبنيا تركيب خوبي را در دولت تدبير و اميد ايجاد كرده بود.

بررس//ي سابقه مسووالن در جمهوري اسالمي نش//ان ميدهد بيژن نامدارزنگنه با داش//تن هفت دوره س//ابقه وزارت، باس//ابقهترين وزير جمهوري اسالمي بوده كه همچنان هم بر مسند وزارت نفت نشس//ته است. چهار سال پيش كه زنگنه سكاندار وزارت نف//ت ش//د اين مجموعه اصال ح//ال و روز خوبي نداش//ت و بسياري از پروژههاي مهم با تمام ظرفيت كار نميكردند. زنگنه با بستن قراردادهايي با ش//ركاي خارجي سرمايهاي كه طبق قانون بايد جذب صنعت ميشد را بهدست آورد كه مهمترين آنها قرارداد با توتال بود.

وزير نفت سياستهايي را ابالغ كرد كه منجر به افزايش ظرفيت توليد و در پي آن افزايش صادرات ميشد كه دارايي ايران را افزايش داد. نگاهيبهآمارتوليدنفت براي اثبات عملكرد مثبت زنگنه در وزارت نفت شايدبدنباشدنگاهيداشتهباشيمبهعملكردصنعت نفت كشور و وضعيت آتي آن؛ توليد نفتخام كشور كه در سال 1385 به چهار ميليون و 50 هزار بشكه در روز رس//يده بود، از اين س//ال با روندي كاهشي مواجه شد و در سال 1393 يعني اوج تحريمهاي اعمال ش//ده عليه كشور به روزانه سه ميليون و05 هزار بش//كه كاهش يافت كه نشان از كاهش يك ميليون بشكهاي در روز دارد.نكته مهم، روند كاهشي توليد نفت كشور طي س//الهاي 1385 تا 1390 يعني دوره قبل از اعمال تحريمهاست. به هر روي با توافق هستهاي، توليد نفتخام كشور باري ديگر روند صعودي خود را آغاز كرد بهطوري كه در سال 1395 به متوس//ط سه ميليون و 720 هزار بشكه در روز و در س//ال 96 نيز حداقل به سه ميليون و 921 هزار بش//كه در روز خواهد رسيد و اين يعني اينكه باالخره كشور در سال 96 ميتواند به سطح توليد نفتخام خود در سال 1390 يعني سال قبل از اعمال تحريمها بازگردد. در دولت يازدهم حجم درآمدهاي نفتي با وجود شرايط نهچندان مناسب صنعت نفت به دليل تحريمها تنها در طول چهار س//ال حدود 540 هزار ميليارد تومان است كه به لحاظ اسمي در مقايسه با تمام دورههاي چهارساله ديگر در ساير دولتها بيشتر است. ولي قاعدتا اين س//وال پيش ميآيد ك//ه 540 هزار ميليارد تومان سالهاي 1392-1395 با همين رقم مثال در دوره 1384-1387 متفاوت است و ارزش كمتري دارد كهدليلآننيزقاعدتاتورماست.بههرسونقشمهم زنگنه طي چهار سال فعاليت وي در راستاي توسعه صنعت نفت را نميتوان ناديده گرفت؛ شيخالوزرا و ژنرال دو صفت مهمي است كه وي را به آنها توصيف ميكنند. برخي هم طي اين چهار سال او را به باد انتقاد گرفتند و تهمتهاي بيپايه و اساسي را روانه زنگنه كردند.

با اين حال به جرات ميتوان گفت به همان اندازه كه روحاني براي اي//ن دوره زماني نظام جمهوري اس//المي حضورش الزم بود، زنگن//ه هم براي اين دوره از وزارت نفت مورد نياز اس//ت.در همين حال سعيد ليالز، كارشناس اقتصادي بيژن زنگنه را در نقطه اوج همه توان مديريتي، اقتصادي، ديپلماتيك و فني متمرك//ز در يك نفر در تاريخ صنعت نفت ايران دانست و گفت: حداقل بعد از انقالب اين گونه بوده است و بايد تا آخرين نفس آقاي زنگنه از وي استفادهكنيم.ملتايرانهزينههايگزافيرامتحمل شده تا توانسته است فردي مانند بيژن نامدارزنگنه را پرورش دهد و به اين نقطه برساند كه نقطه تمركز و تالقي سه وجه فني، اقتصادي و ديپلماتيك است. در ايران خبرهتر از آقاي زنگنه نداريم و ملت ايران هم آنقدر سخاوتمند و پولدار نيست كه اجازه دهد آقاي زنگنه بازنشسته شده و به خانه بازگردد.

نمايندگان از عملك/رد وزير نفت تقدير كردند

از س//ويي زنگنه كمتري//ن چالش را با مجلس داشته و توانسته رابطه خوبي برقرار كند. در واقع، او توانسته مطالبات و انتظارات متنوع و بعضا خارج از قاعده نمايندگان مجلس را مديريت كند و اين هنر كوچكينيست.برهميناساس412 نمايندهمجلس شوراي اسالمي در نامهاي به رييسجمهور با تقدير از عملكرد وزير نفت اعالم كردند: بسيار خرسنديم كه در پايان چهار سال فعاليت بينظير مهندس بيژن زنگنه و همكارانش//ان، وزارت نفت دستاوردهايي همچون بازگشت ايران به جايگاه قبل از تحريم در اوپك، افزايش سهم توليد همزمان با كاهش توليد و طراحي قراردادهاي جديد نفتي كه تامينكننده منافع ملي و نيازهاي توسعه و گواه توفيق در برجام نفتي اس//ت را به همراه داشته اس//ت.در اين نامه خطاب به رييسجمهور آمده است: اكنون پس از چهار سال تالش مجدانه مهندس زنگنه در وزارت نفت و در آس//تانه تشكيل دولت دوازدهم شاهد به بارنشستن دس//تاوردهاي وزارت نفت در سالهاي گذشته هستيم.در ادامه اين نامه تاكيد شده است: »اين دستاوردها به خوبي نشان داد كه جنابعالي چرا در روز معرفي وزرا و اخذ راي اعتماد از مجلس قبلي فرموديد در وزارت نفت نياز به يك مرد كهنهكار و باتجربه داريم، دو نفر براي اين وزارتخانه برگزيديم خ//ود آنها گفتند در ش//رايط فعلي بهترين گزينه مهندس زنگنه است، با گروه خودمان نيز كه بررسي كرديم به اين نتيجه رسيديم كه هيچ گزينهاي بهتر از وي نداريم، شما فقط پارسجنوبي را در دوره آقاي زنگنه با دوره بعد از وي مقايسه كنيد، نياز به هيچ دليل ديگري نيست.412 نماينده مجلس در ادامه اين نامه با تقدير و تشكر از وزير نفت اظهار اميدواري كردند در سالهاي پيش رو با حمايت مجلس دهم و تكيه بر تجارب و توانمندي آقاي زنگنه شاهد توسعه صنعت نفت و اقتصاد ملي كشور باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.