نخستين گام ايران براي كاهش آاليندگي سوختكشتيها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ﻧﻤﺎﻳﻪ

برندشخصيتيزنگنه به هر سو در دولت دوازدهم وزارت نفت به يك ثبات خواهد رسيد و همين امر زمينه را براي توسعه بيشترفراهمميكند،الزمهتوسعهاينصنعتريسك كردن، تصميمات بزرگ و قدرت جنگندگي است كه زنگنه تمام اينها را دارد.قراردادهاي IPC يكي از دستاوردهاي مهم اين دوره زنگنه است و تنها با ادامه حضور زنگنه ميتوان اميد به اجرايي شدن آنها داشت. معلوم نيست اگر شخص ديگري وزير نفت باشد، ميتواند در مقابل فشار منتقدان مقاومت كند يا نه. زنگنه به عنوان وزير نفت فشارها را تحمل و با صبوري و تعامل، فضا را براي امضاي قراردادهاي نفتي آماده كرده است. انتخاب شخص ديگري به عن//وان وزير نفت، ممكن اس//ت باال گرفتن دوباره تنشها بر سر قراردادهاي جديد نفتي را به همراه داشته باشد.سرمايهگذاران خارجي با وجود زنگنه در صنعت نفت اطمينان بيش//تري پيدا ميكنند و وي ميتوان//د در جذب س//رمايهگذاران بيش//تر موفق باشد. بهطور كلي »برند شخصي« زنگنه در محيط بينالمللي مورد نياز امروز صنعت نفت است. با اين اوصاف بعد از س//الها بار ديگر شاهد اعتماد ش//ركتهاي بزرگ نفتي به بازار ايران هستيم كه تبعات خوبي را به دنبال خواهد داشت و با ادامه اين روند اتفاقات بهتري در انتظار صنعت نفت ايران است. بنابراين بهتر است با حضور دوباره زنگنه در وزارت نفت شاهد توسعه بيشتر صنعت نفت باشيم.

با امضاي قراردادي بين شركت ملي نفتكش ايران و پژوهشگاه صنعت نفت، نخستين گام ايران براي كاهش آاليندگي سوخت كشتيها برداشته شد. قرارداد همكاري شركت ملي نفتكش ايران و پژوهشگاه صنعت نفت به منظورمطالعهوبررسيروشهاينوينوراهكارهاوفرآيندهايعمليجهت بهبود و ارتقاي كيفيت سوخت بانكرينگ و كاهش ميزان آاليندگي آن به امضارسيد.قرارداد»بهبودوارتقايكيفيتسوختكشتيها«كهنخستين اقدامعلميوعمليايرانبرايكاهشسطحآاليندگيوبهبودكيفيسوخت كشتيها به شمار ميرود با حضور سيروس كيانارثي، مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران و حميدرضا كاتوزيان، رييس پژوهشگاه صنعت نفت در محل اين پژوهشگاه به امضا رسيد. اين قرارداد در راستاي مقررات سازمان بينالمللي دريانوردي و با هدف مطالعه، شناسايي و اجراي فرآيندهاي بهبود و ارتقاي كيفيت سوخت بانكرينگ و كاهش ميزان آاليندگي آن در كشور منعقدشدهاست.بااجراييشدنفرآيندهاييادشدهوكاهشسولفورسوخت كشتيها، عالوه بر دستيابي به دستاوردهاي زيستمحيطي، صرفهجويي ارزي بااليي نيز عايد كشور خواهد شد و ايران در رديف كشورهاي پيشرو در كاهش آاليندگي سوخت كشتيها قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.