تغيير نگاه از توسعه به مديريت منابع

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

وزير نيرو بر ضرورت اصالح نگرشها نسبت به رسالت و نقش هياتمديره شركتها تاكيد كرد و گفت: تغيير رويكرد جدي از نگاه توسعهاي به سوي بخش حفاظت و بهرهبرداري منابع آبي در دستور كار قرار دارد.

به گزارش »جهانصنع//ت« به نقل از وزارت نيرو، حميد چيتچي//ان در جمع اعضاي هياتمديره ش//ركتهاي تابعه بخش آب ضمن تش//ريح دس//تاوردهاي بخش آب كشور، بر ضرورت اصالح نگرشها نسبت به رسالت و نقش هياتمديره ش//ركتها تاكيد ك//رد و گفت: تغيير رويك//رد جدي از نگاه توسعهاي به سوي بخش حفاظت و بهرهبرداري به مثابه وظيفه اصلي بخش آب كشور است. وزير نيرو با اشاره به پايان دوران فعالي//ت دولت يازدهم و آغاز فعالي//ت دولت دوازدهم اظهار داشت: به ثمر رسيدن طرحهاي آبي و دستيابي به دستاوردهاي ملموس در چهارسال گذاش//ته، بيانگر اين موضوع است كه بخش آب به درستي مديريت شده است.

وي در همين زمينه با مقايسه عملكرد دولتها در پيش و پس از انقالب اسالمي اظهار داشت: پيش از انقالب، ميانگين تنظيم آب ساالنه كشور، 500 ميليون مترمكعب و از بدو انقالب تا آغاز فعاليت دولت يازدهم 800 ميليون مترمكعب بود اما در دولت يازدهم با اجراي 37 سد موفق به تنظيم 4/5 ميليارد مترمكعب آبشديمكهميانگينساالنهآنبالغبريكميلياردو521 ميليون مترمكعب ميشود و اين موضوع حاكي از هوشمندي بخش آب كشور در اولويتبندي طرحها، پيگيري و اجراي آن و دستيابي به نتايج ملموس بوده است كه جاي تشكر و قدرداني دارد.

چيتچيان در بخش ديگري از س//خنان خ//ود به ضرورت تصحيح نگاهها بر نقش هياتمديره ش//ركتها اشاره و تصريح كرد: در حال حاضر اعضاي هياتمديره زيرنظر مديرعامل فعاليت ميكنند در حالي كه براساس قانون و تجربه ساير كشورهاي دنيا موضوع بايد برعكس باشد چراكه اين مدير عامل است كه توسط هياتمديره انتخاب و با مجوز آنان منصوب ميشود.

وزي//ر نيرو در ادامه س//خنان خود گف//ت: تصميمگيري، برنامهريزي و هدايت شركتها بايد برعهده هيات مديره باشد و مديرعامل نماينده و عامل اجراي تصميمات آنان باش//د به عبارت ديگر اعضاي هيات مديره از لحاظ تخصصي و تجربي تمام تصميمات را اتخاذ ميكنند و برنامهريزي اصلي را انجام ميدهند و مديرعامل بايد اجراكننده تصميمات آنان باشد. اين موضوع را دنيا تجربه كرده و به نتيجه رسيده است. چيتچيان خط//اب به اعضاي حاضر درجلس//ه گفت: تصميمگيريهاي مبتني بر نگاه مهندسي و فني محض اشتباه است و با توجه به لزوم تغيير نگاه مهندس//ي به سوي مشتريمحوري، الزم نيست اعضاي هيات مديره تماما مهندس باشند بلكه الزم است تركيبي از مهندسان، حقوقدانان، جامعهشناسان و متخصصان علم مديريت س//اختار هياتمديره را تشكيل دهند و بيشك تصميمات اين هيات مديره در ارتقاي ش//ركتها اثر خواهد داشت. وي در بخشي از سخنان خود اظهار داشت: محور قرار دادن طرحهاي توس//عه تفكر صحيحي نيس//ت، محور اصلي فعاليتهاي ما بايد اجراي وظايف حاكميتي باشد.

وزير نيرو سپس به تفصيل در خصوص شش وظيفه اصلي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.