اوپك چراغ خاموش شيرهاي نفت را باز كرد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تصميم اوپك براي پايبند بودن به ريسك طوالنيمدت كاهش توليد و تالش براي تقليل دادن ذخاير بازار اشباع شده و تقويت قيمتها در ماه ژوئن با لغزشهايي روبهرو شد. تصميم اوپك براي پايبند بودن به ريسك طوالنيمدت كاهش توليد و تالش براي تقليل دادن ذخاير بازار اشباع شده و تقويت قيمتها در ماه ژوئن با لغزشهايي روبهرو شد. التزام كامل به توافق با افزايش توليد در آنگوال، عراق و عربستان سعودي كاهش يافت و به زير صددرصد رسيد و به سطح ديده شده در فوريه بازگشت. در عين حال كشورهاي غيراوپك، شامل روسيه هم در تالشي موازي كاهش توليد خود را بيشتر كردهاند. 21 كشوري كه در توافق كاهش توليد شركت داشتهاند روي هم رفته توليدات خود را تا 1/8 ميليون بشكه در روز كاهش دادهاند و در بيشتر موارد از توليد اكتبر خود بهعنوان نقطه شروع استفاده كردند. به ايران سقف توليدي داده شد كه به آن اجازه ميداد توليد خود را تاحدي افزايش دهد در حاليكه دو كشور ديگر عضو اوپك، ليبي و نيجريه از اين توافق مستثني شدند و امسال به طور مداوم توليد خود را افزايش دادند. برهمين اساس از 21 كشوري كه در اين كاهش توليد مشاركت كردهاند تنها شش كشور در ماه ژوئن تا سقف تعيين شده توليد خود را كاهش دادهاند. به گزارش بلومبرگ انگليسي، دو توليدكننده برتر، عربستان سعودي و روسيه كه بدون آنها اين توافق به زودي از هم ميپاشيد، طبق دادههاي اوپك در ماه ژوئن به ترتيب 122 و 94 درصد از مقدار كاهشي را كه قول داده بودند عملي كردند. تا به حال امسال عربستانسعودي توليد خود را به خوبي پايينتر از حد هدف تعيين شده خود نگه داشته است درحاليكه روسيه به وعده خود كه اين كاهش توليد را تدريجي عملي خواهد كرد، پايبند است. توليدكننده بزرگ بعدي اوپك، عراق كمتر قابل اعتماد بوده است. درصد پايبندي اين كشور به توافق در ماه گذشته تا 28 سقوط كرد و بيشترين مقدار كاهش هم كه اين كشور در توليد خود انجام داده در ماه آوريل اتفاق افتاد كه باز هم فقط 86 درصد از مقدار قول داده شده را عملي كرد. قيمتهاي نفت سرسختانه زير 50 دالر براي هر بشكه باقي مانده است و سازمان بينالمللي انرژي از پاريس براساس دادههاي ذخاير جهاني هنوز قانع نشده است كه وضعيت نفت در بازار از حالت مازاد به حالت كسري تبديل شده باشد. اين سازمان در گزارش ماهانه خود در 13 ژوئن اعالم كرد: اگر اوپك كاهش توليد كنوني خود را حفظ كند، ذخاير جهاني نفت در نيمه دوم سال سقوط خواهد كرد. البته افزايش توليد ليبي و نيجريه اين تصوير را پيچيدهتر ميكند. معلوم نيست ونزوئال با برنامه قبلي يا از روي بدشانسي پرچمدار بيش از حد به وعده خود عمل كردن اوپك شده است. كاهش توليد ماه ژوئن اين كشور آشفته آمريكاي جنوبي، 136 درصد مقداري بود كه با آن توافق كرده بود و حتي از لحاظ درصد از عربستان سعودي هم فراتر رفته بود. در آن سوي ردهبندي، قزاقستان با وارد كردن ميدان نفتي عظيم جديد خود، كاشگان، به چرخه توليد، به توليد خود آن هم به مقدار قابل توجهي بيش از آنچه توافق شده، ادامه ميدهد و ميزان پايبندي خود به كاهش توليد توافق شده را به منفي 145 درصد رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.