ركورد توليد نفت در غرب ايران شكست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شركتهاي آب منطقهاي سخن گفت و با طرح اين سوال كه اولين و اصليترين فعاليت شركتهاي آب منطقهاي چيست، اذعان داشت: مديريت و حفاظت منابع آب اولين وظيفه بخش آب كشور است و اعضاي هيات مديره بايد اين موضوع را در دستوركار خود قرار دهند. چيتچيان حفاظت از رودخانهها را دومين وظيفه اصلي بخش آب دانست و گفت: حفاظت از وج//ب به وجب رودخانهها امري جدي اس//ت و براي تحقق آن، ه//ر رودخانه بايد با داش//تن يك مدير پاس//خگوي اين تخلفات باشد.

وي با انتقاد از تجاوز به حريم رودخانهها طي سالهاي گذشته گفت: اين جرائم از نوع جرائم مشهود است كه بايد از همان ابتدا با آن برخورد ميشد. وزير نيرو در ادامه اظهار داشت عالوه بر حفاظت از رودخانهها پايش كيفي آن نيز بسيار مهم است و اگرچه انصافا در دوره اخير شركت مديريت منابع آب ايران و معاونت ستادي توجه ويژهاي به موضوع رودخانهها داش//تهاند اما اين توجه بايد بيشتر شود. موضوع تعادل بخشي منابع آب زيرزميني سومين موضوع مورد تاكيد مهندس چيتچيان بود.

مديرعامل شركت بهرهبرداري نفت و گاز غرب با اشاره به توان توليد روزانه 200 هزاربشكهنفتوهفتميليونمترمكعبگازدراينشركتبهتشريح 52 موردصرفهجوييصورتگرفتهدراينشركتطيسالگذشتهپرداختو گفت:حوزهفعاليتشركتبهرهبردارينفتوگازغربدراستانهايكرمانشاه، ايالم، لرستان و بخشي از استان خوزستان است و داراي شش ميدان مشترك، 13 ميدانتوسعهيافتهو21 ميدانتوسعهنيافتهاست.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي شركت نفت مناطق مركزي ايران، سعيد ناصريپور در رابطه با برخي از فعاليتهاي صورت گرفته در سال گذشته تصريح كرد: طي سال گذشته در فعاليتهاي انجام شده توسطمجموعهاينشركتدر25 بندصرفهجوييصورتگرفتهكهازجمله ميتوان به تعمير اساسي ظرف نمكگير شماره دو واحد نمكزدايي دهلران توسطشركتهايداخليوساختقطعهمربوطبهگاورنرتوربينهايرستون TA–1750 توسطقطعهسازانداخليوباصرفهاقتصادي021 ميليونتومان اشارهكرد.ايندرحالياستكهاينقطعاتبهمبلغچهارميليونتومانتوسط پيمانكارانداخليبابهترينكيفيتساختهشدهواينكدرسرويساست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.