شركت آمريكايي جايگزين ژرمنها شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با ورود به دوره پسابرجام، قدرت چانهزني شركتهاي پتروشيمي براي انتخابشركايخارجيافزايشيافتهودرراستاياينسياستكالن،شركت »اوده« آلمان از طرح تامين اليس//نس و انجام مهندسي ساخت مجتمع پتروشيمي سلمان فارسي كنار گذاشته شده است. رحيم شريفموسوي، مديرعاملشركتپتروشيميمارونبهعنوانيكيازسهامدارانپتروشيمي س//لمان فارسي با تاييد كنار گذاشتن ش//ركت اوده آلمان از طرح توليد پليپروپيلن در صنعت پتروشيمي گفت: شركت اوده آلمان به دليل عدم انجام تعهدات قراردادي از اين طرح كنار گذاشته شده است. اين مقام مسوول همچنينازمذاكرهباشركتUOP آمريكا)شعبهانگليس(براياجرايطرح توليد پليپروپيلن خبر داد و افزود: گفتوگوها با اين شركت بزرگ صنعت پتروشيمي جهان آغاز شده و توافقهاي اوليه حاصل شده است. در همين حال مرضيه شاهدايي، معاون وزير نفت اخيرا با بيان اينكه ايران محدوديتي براي ورود شركتهاي آمريكايي در صنعت پتروشيمي اعمال نكرده است، اعالمكردهاست:شعبهاروپاييشركت UOP آمريكادوپيشنهادجديدبراي همكاري با صنعت پتروشيمي ايران ارائه كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.