جريمه شركت نفتي اكسونموبيل در پي نقض تحريمهاي روسيه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ش//ركت نفتي اكسونموبيل، متعلق به وزير خارجه دولت ترامپ به دليل نقض تحريمهاي آمريكا عليه روسيه دو ميليون دالر جريمه شد. بعد از اينكه روس//يه در سال 2014 كريمه را از اوكراين جدا و به خاك خود ضميمه كرد، آمريكا دست به تحريم اين كشور زد.

بر اساس اسناد موجود اكسونموبيل در سال 2014 با ايگور سشين، رييس روسنفت كه در ليست سياه وزارت دارايي آمريكاست معامله كرده است.در آن زمان ركس تيلرسون، وزير خارجه فعلي آمريكا رييس اين غول نفتي بوده است. اكسون اين جريمه را اساسا غيرمنصفانه خوانده است. آمريكا سشين را يك ماه بعد از وضع تحريم عليه روسيه به فهرست سياه وزارت دارايي افزود.وزارت دارايي آمريكا اعالم كرده است اكسونموبيل در ماه مي يعني دو ماه بعد از وضع تحريمها هشت سند حقوقي را با سشين امضا كرده و اين مساله را نيز پنهان كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.