اقدام جدی برای جلوگیری از ورود داروهای قاچاق به کشور نمیشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

چهار گردشگر مفقود در منطقه چال کندی از سوی نیروهای امدادی رویت شدند.

برخی مسووالن امداد و نجات و منابع محلی اعالم کردند که تمام چهار گردش//گر مفقود شده در منطقه چال کندی دزفول زنده پیدا شدهاند. تالش برای نجات این گردشگران از میان دره و صخرههای رودخانه دز به وسیله قایق و جتاسکی آغاز شده است. عبدالحسین پوررکنی، معاون عمرانی فرمانداری دزفول با تایید این خبر گفت: عالوه بر یک گردشگری که در اولین پرواز تجس//س بالگرد هاللاحمر زنده شناسایی شده، زنده بودن سه گردشگر دیگر نیز تایید میشود.

یک گروه گردشگر که روز پنجشنبه از اهواز به دزفول سفر کرده بودند هنگام شنا در منطقه چال کندی دزفول دچار حادثه شده و تعدادی از آنها غرق شدند.

ایلنا- دبیر انجمن علمی داروسازان ایران با بیان اینکه ورود داروهای قاچاق به کشور نگرانکننده است، گفت: متاسفانه اق//دام جدی ب//رای جلوگی//ری از ورود داروهای قاچاق به کشور نمیشود.

سیدحمید خویی، در خصوص داروی اوس//تین که باعث نابینای//ی 52 نفر از بیماران شده بود، گفت: این دارو حدود یک س//ال و نیم پیش به صورت قاچاق وارد کش//ور شد و متاس//فانه تعدادی از بیماران را نابینا کرد.

او با بیان اینکه معتقدم میزان داروهای قاچاق به کش//ور کم نیس//ت، ادامه داد: داروهای قاچاق یکی از موارد آسیبهای جانی و مالی اس//ت ک//ه به بیماران وارد میش//ود که متاسفانه اقدام جدی برای جلوگی//ری از ورود داروه//ای قاچاق به کشور نمیشود.

دبیر انجمن علمی داروس//ازان ایران ب//ا بیان اینک//ه آمار متعددی از س//وی مس//ووالن درباره داروهای قاچاق بیان میش//ود، خاطرنشان کرد: این آمار بین 15 ت//ا 25 درصد متفاوت اس//ت، البته از آنجا ک//ه داروهای قاچ//اق از مبادی غیررس//می وارد کش//ور میش//ود، آمار دقیقی در اختیار نیس//ت اما به هر حال نس//بت داروهای قاچاق در بازار دارویی ایران نس//بت کمی نیس//ت و حتی اگر 10 درصد هم باش//د ک//ه به عقیده من بیش از اینهاست؛ باز هم نگرانکننده و تهدیدکننده است.

دبیر انجمن علمی داروس//ازان ایران در ادام//ه درباره این ادع//ا که برخی از ش//رکتهای واردات دارو ب//ا تغییر برند خود را به ش//کل ش//رکت تولی//د دارو معرفی میکنن//د و داروی وارداتی را با تغییر ن//ام به اس//م داروی تولید داخل وارد ب//ازار میکنند، تصریح کرد: یکی از راههای ارتقای صنعت داروس//ازی ایران انتق//ال دانش فنی اس//ت و یکی از این راهها تولید دارو تحت لیسانس برندهای معروف است.

خوی//ی در اینباره توضیح داد: تولید تحت لیس//انس در س//ه مرحله صورت میگیرد؛ مرحله اولیه که دارو به صورت قرص وارد و بستهبندی میشود، مرحله ثانویه که دارو به صورت بریستر وارد ایران شده و بعد بستهبندی میشود و مرحله پایانی تولید کامل که از مرحله اول، دارو در کشور تولید میشود.

وی ادام//ه داد: ب//ه ط//ور معم//ول ش//رکتهای خارجی ترجیح میدهند که بازه زمانی بس//تهبندی اولیه و ثانویه را طوالنیتر ک//رده و دیرتر وارد مرحله اصل//ی تولی//د کامل دارو ش//وند. اینکه برخی اوقات دارو در مرحله بس//تهبندی وارد ایران میشود، هم در حقیقت مرحله تولید است و هم نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.