ضرورتشناساییودرمانرفتارهایغیرمتعارف کودکانباتشکیل»پروندهسالمتروانی«

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

یک آسیبشناس اجتماعی با اشاره به ویژگیهای افرادی که دست به قتل یا تجاوز کودکان میزنند، گفت: از نظر رفتارشناسی احتماال اینگونه افراد در دوران کودکی مورد آزار جنسی یا خشونتهای مختلف رفتاری قرار گرفتهاند؛ اما مشکالت آنها بدون درمان و روانکاوی به شکل انباشتی از عقدهها در روح و ذهن آنها باقی مانده است و در دوران بزرگسالی خود را به شکل رفتارهای خشونتآمیز بروز میدهد.

مجید ابهری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به حادثه قتل آتنا و حوادث مشابه عنوان کرد: این بیماران روانی به دلیل گذشته سیاه و تلخی که در دوران نوجوانی و جوانی داشتهاند در دوران بزرگسالی نیز نتوانستهاند رفتارهای سالمی از خود بروز دهند.

این رفتارشناس گام اول در پیشگیری از وقوع این حوادث را شناسایی افراد پرخطر دانست و ادامه داد: اجرای دورههای رواندرمانی، روانکاوی، تخلیه روانی و تحت نظر داشتن این افراد میتواند از وقوع فجایع مشابه جلوگیری کند.وی با اشاره به اینکه افراد مبتال به بیماری پدوفیلیا )میل جنسی به کودکان( به راحتی قابل شناسایی نیستند و تنها متخصصان میتوانند این افراد را تشخیص دهند، عنوان کرد: با تشکیل پرونده سالمت روانی، خانوادهها میتوانند کودکانی که تمایالت جنسی افراطی دارند یا از خود رفتارهای خشونتآمیز بروز میدهند را شناسایی و هرچه سریعتر نسبتبهدرمانآنهااقدامکنند.اینآسیبشناساجتماعیعواملمتعددی را در وقوع قتل آتنا موثر دانست و اظهار کرد: در مورد قتل آتنا و سایر موارد مشابه، خانوادهها با همراه کردن زیورآالت کودک یا استفاده از لباسهای غیرمتعارف، آنها را تبدیل به طعمهای برای افراد بیمار میکنند. اگرچه این قربانیان کودک هستند اما برای بیماران مبتال به پدوفیلیا هر یک از این عوامل میتواند منجر به بروز خشونت به این کودکان شود.

ابهری با تاکید بر اینکه کودک آسیبدیده باید بالفاصله تحت درمان روانکاوی قرار بگیرد، گفت: بعد از مراجعه به روانش//ناس و جلوگیری از تحقیر و تمس//خر کودک میتوان او را از آسیبهای بعدی حفظ کرد و آینده وی را نجات داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.