هشدار »حافظی« در مورد بهکارگیری اتباع بیگانه در شهرداری

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایس/نا- رییس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران نسبت به به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در معاونت خدمات شهری هشدار داد.

رحمتاهلل حافظی، با اش//اره به تخل//ف پیمانکاران معاونت خدمات ش//هری مبنی بر بهکارگیری کودکان و افراد سالخورده در قالب پاکبان برای تمیزکردن معابر گفت: شهرداری در این حوزه پروتکلی به منظور عدم بهکارگیری افراد با توجه به شرایط سنی ندارد و قانون، وزارت کار را مسوول تعیین و نظارت شرایط کار کرده است.

وی با بیان اینکه بررس//ی وضعیت کارگران از نظر سن مجاز به کار، شرایط کار و نظارت بر فعالیت برعهده وزارت کار گذاشته شده است، گفت: وزارت کار قانونا، باید بر سن مجاز فعالیت و نظارت مستمر اقدام کند و اگر موارد خالف مشاهده شود باید با آنها برخورد کند.

حافظی با بیان اینکه شورای شهر نیز میتواند به تخلفات اینچنینی معاونت خدمات شهری در بهکارگیری نوجوانان، کودکان و افراد سالمند ورود کند، ادامه داد: به دلیل ضعف قانونی اقدامات ما تنها در حد جمعآوری اطالعات خواهد بود؛ چرا که خاستگاه قانونی نظارت و برخورد، وزارت کار اس//ت و شورا مستقیما نمیتواند به این مساله ورود کند چراکه جایگاه قانونی ندارد و برخوردهای ما نیز تنها نوع ارشادی و توصیهای و نه سلبی خواهد بود.رییس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران عنوان کرد: عالوه بر آنکه شاهد به کارگیری کودکان و افراد سالمند در معاونت خدمات شهری برای تمیزکردن معابر هستیم، با پدیده به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در برخی از شرکتهای زیرمجموعه معاونت خدمات شهری نیز هستیم که این تخلف در صحنه و عرصه به وفور مشاهده میشود که باید وزارت کار به این مهم ورود کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.