آبیاری مزارع کاشت برنج جنوب تهران با پساب فاضالب

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

میزان- فرماندار ویژه شهرستان ری از آبیاری بخشی از مزارع کاشت برنج جنوب تهران با پساب فاضالب خبر داد.

هدایتاهلل جمالیپور گفت: برخورد و مقابله با اقداماتی که خالف قانون است در دستور کار فرمانداری شهرستان ری قرار دارد. همچنین با هر نوع تخلفی به شدت مقابله کرده و اجازه نمیدهیم افرادی که قانون را رعایت نمیکنند به فعالیت خود ادامه دهند.

جمالیپور عنوان کرد: با اشاره به آبیاری بخشی از مزارع جنوب شهر تهران با آبهای آلوده و پس//ابهای فاضالب تصریح کرد: آبیاری مزارع کشاورزی با آبهای آلوده یکی از مصادیق اقدامات خالف قانون است و به این خاطر که این موضوع به طور مس//تقیم بر سالمت شهروندان اثر میگذارد مورد توجه مسووالن برای برخورد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به دلیل کمبود آب برای کش//اورزی و خشکسالیهای اخیر، برخی از کشاورزان از آبهای روان آلوده و پسابهای فاضالب برای آبیاری مزارع خود استفاده میکنند.

فرماندار ویژه شهرستان ری با اشاره به پایشهای مرتب بر وضعیت مزارع جنوب شهر تهران خاطرنشان کرد: به طور مرتب پایشهایی در رابطه با وضعیت مزارع جنوب شهر تهران صورت میگیرد تا در صورت سوءاستفاده احتمالی کشاورزان و اقدام آنها به آبیاری مزارع با فاضالب، جلوی فعالیت آنها گرفته شود.وی اذعان کرد: در برخی از مزارع جنوب شهر تهران، تخلفهای متعددی در مزارع کاشت سبزی صورت میگیرد و برخورد با آنها در دستور کار فرمانداری ری قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.