ورود 200 موتور جدید به ناوگان موتورالنس اورژانس تهران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

معاونعملیاتاورژانستهرانازورود002 دستگاهموتورسیکلتجدید تجهیز شده به ناوگان اورژانس تهران خبر داد.

فراهانی با اشاره به خداحافظی با ناوگان قدیمی موتورالنس )موتورهای امداد( اورژانس تهران گفت: پس از ترخیص موتورسیکلتهای ویژه امداد از گمرک و در اختیار گرفتن آنها بالفاصله کار تجهیزشان از سوی عوامل اورژانس آغاز شد.وی ادامه داد: این موتورسیکلتها به زودی با تجهیز به چراغ هشدار، باکس دارو و تجهیزات وارد ناوگان اورژانس تهران شده و تمامی ناوگان قدیمی از رده خارج میشود.

فراهانی در مورد اینکه آیا تعداد موتورالنسهای جدید برای تهران کافی اس//ت، افزود: 200 موتور جدید به عنوان ناوگان موتورالنس اورژانس از روز دوشنبه کار خود را آغاز میکنند. موتورسیکلتهای جدید اورژانس از شرکتهونداخریداریشدهوحجم003 سیسیدارد.اینموتورهابنزینی است و با استهالک کم میتواند به اورژانس کمک شایانی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.