15

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فيفاويوفا،وياررااخراجميكنند نايب رييس فيفا و يوفا به علت فساد و رشوه بركنار خواهد شد. آنخلمارياويارسهشنبهگذشتهبهعلتفسادورشوهدرساختمانمركزي فدراسيونفوتبالاسپانياتوسطپليسدستگيرشدوپنجشنبهبهدادگاهرفت. قاضي خواستار زندان بدون ضمانت براي نايب رييس فيفا شد. به نظر ميرسد حداقل 9 ماه زندان براي رييس فدراسيون فوتبال اسپانيا در نظر بگيرند. بر اين اساس جياني اينفانتينو و الكساندر شفرين، روساي يوفا و فيفا قصد دارند ويار را از اين دو سازمان اخراج كنند. فيفا اجازه نخواهد داد نايب رييسي كه در زندان به سر ميبرد در اين سازمان به فعاليت خود ادامه دهد.

يك عضو فيفا در اين باره گفت: در يوفا نيز اتفاق خواهد افتاد چون ميشل پالتيني هم مجبور شد سازمان را به همين خاطر ترك كند. شفرين هيچ رابطهاي با ويار ندارد و ميخواهد هر چيزي كه مربوط به فساد و رشوه است را از ميان بردارد. اينفانتينو منتظر است بركناري فوري براي ويار اتفاق بيفتد يا از طريق قوانين اقدام خواهد كرد. در يوفا نيز شرايط مشابه خواهد بود. ويار بيش از02 سالاستكهنايبرييسفيفاويوفاست.اوحتيبهعلتاينرسوايي سمت خود در فدراسيون فوتبال اسپانيا را از دست خواهد داد. به احتمال فراوان مارسلينو ماته، رييس فدراسيون خواهد شد. صعودپانيونيوسبهدوربعدليگاروپا پانيونيوس كه در تركيبش از بازيكنان ايراني بهره ميبرد، توانست گوريكا را شكست دهد و به مرحله بعدي پليآف ليگ اروپا صعود كند. پلياف ليگ اروپا پنجشنبهشب گذشته در نقاط مختلف اروپا برگزار شد كه در مهمترين بازي پانيونيوس سه بر دو گوريكا را شكست داد.

ابتداماسوراسدردقيقه11 برايپانيونيوسگلزنيكرداماميزبانتوسط كاپيك از روي نقطه پنالتي به گل رسيد. در ادامه يسيل گل ديگري براي پانيونيوس به ثمر رساند و المپرو براي سومين بار دروازه ميزبان را باز كرد. گوريكا تنها توانست يكي از گلها را در نيمه دوم جبران كند. مسعود شجاعي و احسان حاجصفي در تركيب اصلي پانيونيوس حضور داشتند و 90 دقيقه براي تيمشان بازي كردند. پانيونيوس با اين پيروزي به دور بعد پلياف ليگ اروپا صعود كرد و در اين مرحله بايد برابر مكابي قرار گيرد. بازگشتچيچاريتوبهجزيره خاوير هرناندز ملقب به چيچاريتو مهاجم فصل گذشته باير لوركوزن با باشگاه وستهام به توافق رسيد و فصل آينده بار ديگر به ليگ برتر انگلستان بازخواهدگشت.باشگاهوستهامانگلستانباخاويرهرناندزمهاجمباتجربهباشگاه بايرلوركوزن كه سابقه حضور در منچستريونايتد را نيز در كارنامه دارد به توافق رس//يد و اين بازيكن طي روزهاي آينده براي شركت در تستهاي پزشكي وستهام راهي لندن خواهد شد.

اسلوان بيليچ سرمربي چكشها درصدد تقويت خط هجومي تيمش براي فصلآيندهليگبرترانگلستاناستوانتخابخاويرهرناندزكهسابقهپنجسال حضوردرتركيبشياطينسرخبينسالهاي0102 2015ات رادارد،انتخابي هوشمندانه به نظر ميرسد. چيچاريتو پيش از انتقال قرضياش به رئالمادريد در سال 2015 در جريان 156 بازي براي شياطين سرخ به ميدان رفت كه حاصل آن به ثمر رساندن 59 گل براي اين تيم بود. وي در دوران حضورش در لوركوزن هم در 76 ديدار موفق به ثبت 39 گل شد. اينترميالنبهدنبالاينيستا اينترميالن در حال آمادهسازي پيشنهادي براي جذب آندرس اينيستا، اسطورهباشگاهبارسلوناست.

آيندهآندرساينيستااسطورهتمامنشدنيباشگاهبارسلونابااينتيمدرهالهاي از ابهام قرار گرفته است و اينترميالن قصد دارد با ارائه پيشنهادي چشمگير اين بازيكنرابهايتاليامنتقلكند.

آندرساينيستابازيكن33سالهبلوگرانادرحالسپريكردنآخرينسالاز قراردادش با بارسلوناست و گزارشات رسانههاي اسپانيايي حاكي از آن است كه اين بازيكن احتمال دارد در اين تابستان نيوكمپ را ترك كند. مذاكرات باشگاه بارسلونا و اينيستا بر سر تمديد قرارداد تا اين لحظه نتيجهاي دربر نداشته است و اين مساله احتمال جدايي اينيستا از بارسلونا و پيوستن به باشگاهي ديگر را محتملتر از گذشته كرده است.

باشگاه اينترميالن با توجه به همين موضوع در حال آمادهسازي پيشنهادي براي انتقال آندرس اينيستا به سنسيرو است و تاكيد داشته كه پيشنهادش براساس قيمت درخواستي بارسلونا تنظيم خواهد شد و بايد ديد اينيستا چه آيندهاي را براي خود انتخاب خواهد كرد. او پيش از اين در مصاحبهاي گفته بود: من همواره گفتهام دوست دارم در بارسلونا از فوتبال خداحافظي كنم. اين باشگاهي است كه من از زماني كه 12 سال داشتم در آن حضور دارم و هنوز هم دوست دارم براي اين تيم در سطحي باال به كارم ادامه دهم. افقي: -1 روشها و قواعد پذیرفته شده رایج در یك جامعه- شناسنامه محموله -2 فقیر عارف- درخور و شایسته -3 نفس خستگان- فاصله میان دو پا- منسوب به یكي از ادیان الهي- نشانه جمع فارسي -4 زماني معادل نصف سال- همدم تنهایي چوپان- چاشني غذا و ساالد- پایتخت دیرینه در قاره اروپا -5 واحد متن نوشته شده- جنگافزار گرم انفرادي و قابل حمل- مایعي ضدعفونيكننده -6 تخته شكستهبندي- زیبا و قشنگ- واحدي براي سنجش زاویه -7 نور چشم- زبان فارسي ما- خام و نپخته- وصف اشتباه خندهدار -8 بازگشت سالمت و تندرستي بیمار- شهري در ژاپن -9 براي من- باالتر از كشیش- به هر كسي مگویید- نشانه وجود فعل در جمله -10 اوضاع دشوار و ناگوار- صفت عقاب- جانور نمدمال -11 در جهالت بهسر ميبرد- رعایت كردن در صف- نام پنج نفر از شاهان ساساني -12 آلودگي و آالیش- مادر اعراب- جنس غالب- موافق و سازگار -13 برهنه و بینوا- شاعر ابیوردي- خسیس- بوي ماندگي -14 شریك غم و غصه- محرم اسرار -15 پاك كردن بستر رودخانه- دانش بررسي روابط بین گیاهان، جانوران و انسانها با محیطشان

ج عمودي: -1 آشنا به مسیر و طریق- قطار هوایي -2 همنشیني و معاشرت 3-سرفوتبالیستها-برهمزنندهنظم-آهنگسازاتریشي سمفوني بدرود- خطاب بيادبانه -4 خندق، منجالب- خرسي در افالك- من و شما- دستور و فرمان -5 خ//وراك و طع//ام زندانی//ان- ف//ال نیك- ش//ترمرغ آمریكایي -6 رشته باریك فلزي- مسكین- كج و اریب -7 نوع//ي رنگآمیزي موي س//ر- كنایه از بس//یار عزیزاطمینانخاطر- رفوزگي -8 جوهر گنهگنه- فراواني مال و ثروت 9-نشانهايدرنتنویسيموسیقي-حدسوپندار-درنده جنگلي رقیب شیر- الي جامه -10 یار و همدم- تیم ورزش//ي ارامنه كشورمان- تنظیم ساز -11 عن//وان تع//دادي از فراعن//ه مصر باس//تان- فكر و اندیشه- از اقوام آسیایي -12 فراموشي- تخممرغ انگلیسي- موي در هم پیچیدهداراي عمر یكسان -13 افشره میوهها- فرودگاهي در شهر پاریس- از آتش به هوا خیزد- دروغ بيسروته -14 مهمانسراي مدرن -15 مشابهت- برآورد قیمت جوابجدولشماره239 ف ر ا و ا ن ي س ر خ پ و س ت ل ت ا م ا ل ا خ ت ي ا ر ا و ا ر و ل ي ا و ر ي ك و د ر م ا ي ت ت ل ش ي م ي ر ا ن ي س ب ل ي ت ه/ ا ر و ن و ن ي ل ن ا و ا ر د ه/ م ا ي س ت ه/ ا ل د ن ي ا ر ن ه/ ل ب ي ه/ ن ر ج ر ب ز ه/ ك م ي ي د و ر ف ا ل م ا ر ي ن گ ه/ م م ي ه/ ن ب د ر ي گ ا ن ه/ ل و ا م ك ن ي ز س ر م م ر ل س ت ر ا و ش ت ن س ي و د و ر ه/ ي م ع ا ج ز ا ي ر س ل ي م ا ن ل ل ا ز ا ن ي ا پ ش ت س ر ه/ م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.