تركيبترسناكچلسيكونتهتهديديبرايليگقهرمانان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - تلكس

پس از خلف وعده متعدد مديران باشگاه نفت در حق بازيكنان و كادر فني اين تيم در چند هفته اخير، باالخره همانطور كه پيشبيني ميشد، صبرعلي كريمي به پايان رسيد و چهره محبوب فوتبال ايران، خيلي زودتر از چيزي كه تصور ميش//د از هدايت تيم نفت كنارهگيري كرد و حتي حاضر نشد نشستن روي نيمكت قهرمان بحران زده جام حذفي كشور را در ديدار سوپرجام تجربه كند.

بعد از اين اتفاق و بعد از اينكه پيگيريهاي مديران باشگاه نفت براي بازگرداندن علي كريمي بينتيجه ماند، در واپسين دقايق پنجشنبهشب گذش//ته باش//گاه نفت به صورت رس//مي اعالم كرد حميد درخش//ان، پيشكسوت و سرمربي س//ابق پرسپوليس جانشين كريمي و به عنوان سرمربي نفت تهران انتخاب شده است. درخشان در شرايطي اين مسووليت را برعهده گرفت كه آخرين حضور او در دنياي مربيگري نيز با اخذ تصميمي تقريبا مشابه با وضعيت كنوني رقم خورده بود.

سه سال پيش و در فصل 93-94 ليگ برتر در حالي كه علي دايي هدايتپرسپوليسرابرعهدهداشت،حميددرخشاندراقداميبحثبرانگيز و عجيب در حالي كه هنوز علي دايي رسما بركنار نشده بود، با قبول هدايت پرسپوليس بهعنوان جانشين علي دايي بر سر تمرين پرسپوليس حاضر شد و بعد از آن اتفاق پرسپوليس يكي از بدترين و پرحاشيهترين دوران تاريخ خود را تجربه كرد.

درخش//ان در مدت زمان حضور خود در راس كادر فني پرسپوليس غير از چند ديدار نخست دور گروهي ليگ قهرمانان و البته پيروزي در دربي به هيچوجه نتايج خوبي همراه پرسپوليس كسب نكرد و در نهايت نيز با كنارهگيري از سمت خود جاي خود را به برانكو ايوانكوويچ، سرمربي فعلي پرسپوليس داد. در آن زمان درخشان به دليل پذيرفتن پيشنهاد سرمربيگري پرسپوليس، آن هم بدون توجه به نحوه بركناري علي دايي از سوي حميدرضا سياسي مديرعامل آن زمان پرسپوليس به شدت از سوي هواداران و رسانهها مورد انتقاد قرار گرفت و نه تنها مورد حمايت هواداراننبودبلكهحتيدرميانبازيكنانپرسپوليسنيزمقبوليتآنچناني نداش//ت و همين فشار بس//يار زياد نيز يكي از داليل ناكامي او در مدت زمان حضورش در پرسپوليس بود. حاال بعد از گذشت سه سال، حميد درخشان يك بار ديگر به فوتبال و ليگ برتر بازگشته است و اين بار نيز او در تصميمي جالب بهعنوان جانشين يكي ديگر از چهرههاي محبوب فوتبال ايران و هواداران پرسپوليس يعني علي كريمي، هدايت نفت تهران را برعهده گرفته است.

اگرچه شرايط در نفت به دليل هوادار نداشتن اين تيم بسيار متفاوتتر از پرسپوليس است اما درخشان بايد اين را بداند كه كار كردن در همين تيم بدون هوادار هم در شرايط فعلي بسيار سخت و دشوار خواهد بود. جدا از مشكالت مالي و مديريتي بسيار زياد نفت در حال حاضر بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه تعداد بسيار زيادي از بازيكنان فعلي نفت به دليل حضور چهره بزرگي مانند علي كريمي، حاضر به پيوستن به اين تيم شدند و حاال با رفتن كريمي از نفت و با مشكالت مالي كه اين باشگاه دارد، معلوم نيست بازيكنان حاضر ميشوند با تمام انگيزه و توان خود براي حميد درخشان بازي كنند يا خير.

پيشكسوت پرسپوليس كه البته خودش جزو چهرههاي سرشناس فوتبال ايران محسوب ميشود بايد اين موضوع را بپذيرد كه اثرات حضور هرچند كوتاهمدت علي كريمي در نفت تا مدتها در ميان بازيكنان اين تيم باقي خواهد ماند و از آنجايي كه مشكالت مالي زردپوشان هم الينحل باقي مانده است، اين مسايل ميتواند دوباره باعث عدم موفقيت حميد درخش//ان در مربيگري شود. اتفاقي كه اگر رخ دهد بدون ترديد مقصر اصلي آن كسي غير از خود حميد درخشان به دليل گرفتن يك تصميم اشتباه ديگر نخواهد بود. هوملس، گزينه يوونتوس براي جانشيني بونوچي كاهش سهميه ركابزنان ايران در مسابقات جهاني جاده قهرمانيزودهنگامايراندركشتيفرنگينوجوانانآسيا-تايلند پيروزي آرسنال برابر بايرن مونيخ كارلوس توس: دوست دارم به آرژانتين برگردم آلوارو موراتا به تيم چلسي پيوست

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

چلس//ي يكي از بختهاي س//خت قهرماني در فصل آينده ليگ قهرمانان اروپا خواهد بود.

چلسي پس از يك سال دوباره به ليگ قهرمانان اروپا برميگردد. آنتونيو كونته براي اين رقابتها يازده بازيكن برتر را در اختيار دارد كه بخشي از آنها توانستند فصل گذشته فاتح ليگ برتر شوند و اكنون يكي از بختهاي نخست قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا به حساب ميآيند. آلوارو موراتا كه به تازگي به اين تيم پيوسته است يكي از مهرههاي كليدي اين تيم براي ليگ قهرمانان محسوب ميشود اما او تنها بازيكن آبيها در راستاي تقويت تيم نبوده است. باكايوكو، روديگر ...و تابستان امسال به تيم كونته پيوستند.

چلسي درون دروازه همچون سالهاي گذشته از تبيو كورتوآ بهره خواهد برد. او يكي از بهترينهاي جهان است. كونته با ويلي كابايرو قرارداد امضا كرد تا تيم از دروازهبان دوم خوبي نيز بهره ببرد. دروازهبان آرژانتيني سالها در منچسترسيتي نيمكتنشين بود. او ترجيح داد به ايتاليا نرود و دروازهبان ذخيره مدافع قهرماني ليگ برتر شود.

روديگر بهترين گزينه براي تقويت خط دفاعي چلسي بود. خريد بازيكن پيشين رم 35 ميليون يورو براي باشگاه انگليسي هزينه برداشت. او در كنار داويد لوييس و كهيل بازي خواهد كرد. در خط مياني انگولو كانته رهبر زمين خواهد بود. بازيكن فرانسوي سال گذشته بهترين بازيكن سال و ليگ برتر شناخته شد. او را باكاياكو همراهي خواهد كرد. رومن آبراموويچ براي خريد اين بازيكن 45 ميليون يورو هزينه كرد.

كانته قرار اس//ت جانش//ين نمانيا ماتيچ شود كه به زودي استمفوردبريج را ترك خواهد كرد. همچنين سسك فابرگاس فصل را به عنوان بازيكن ذخيره شروع ميكند. در خط حمله چند بازيكن اسپانيايي حضور دارند. موراتا يكي از مهمترين خريدهاي تابس//تاني چلس//ي بود كه مادريد را ترك كرد تا زيرنظر كونته به يكي از چهرههاي ش//اخص جهان در اين پست تبديل ش//ود. او راهازارد و يك بازيكن ديگر را در اين پست همراهي خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.