دورخيزبلنديونايتد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

منچستريونايتدومنچسترسيتيصبح ديروز در ديداري دوس//تانه برگزاركننده دربيمنچستربودندكهدرنهايتشاگردان ژوزه مورينيو با برتري دو بر صفر حريف خود را از پيشرو برداشتند.

از س//اعت 6:30 صب//ح دي//روز منچس//تريونايتد و منچسترس//يتي در دي//داري دوس//تانه در جري//ان اردوي پيشفصلشان در آمريكا به مصاف هم رفتندكهدرنهايتمنچستريونايتد،حريف سنتي خود را با نتيجه دو بر صفر شكست داد. گلهاي منچستريونايتد در اين ديدار را روملو لوكاكو در دقيقه 37 و ماركوس رشفورد در دقيقه 39 به ثمر رساندند.

اين بازي كه براي بزرگداشت قربانيان حادثه منچستر برگزار ميشد در ورزشگاه انارج//ي آمريكا و در حض//ور 67401 تماشاگر آغاز شد و هر دو تيم در هر دو نيمه با تركيب متفاوتي به ميدان آمدند اما خبري از برناردو س//يلوا خريد جديد سيتيزنها نبود. ش//ياطين سرخ با اين نتيجه به سومين پيروزي خود طي پنج بازي اخير خود مقابل منچسترس//يتي دس//ت يافت. هر دو تي//م در ديدارهاي آيندهشان به مصاف رئالمادريد خواهند رفت اما منچستريونايتد دوشنبه با اين تي//م ديدار خواهد كرد و ش//اگردان پپ گوارديوال هم پنجش//نبه هفته آينده در ديداري دوستانه به مصاف قهرمان اروپا خواهند رفت.

حميدرض//ا ص//در ب//ه دورخيز بلند منچستريونايتدبرايآغازفصلنوپرداخته به انتظارات بزرگ از ژوزه...

ورود پپ گوارديوال به منچسترسيتي بر ت//ب و تاب يونايتد افزوده اس//ت. دو باشگاه منچس//تري طي سالهاي اخير خرج كردهاند و خرج: در 2013 س//يتي 72 ميليون در ب//ازار پرداخته و يونايتد 28 ميليون. در 2014 سيتي 53 ميليون و يونايتد 119 ميليون. در 2015 سيتي 144 ميلي//ون و يونايت//د 113 ميليون. در 2016 س//يتي 175 و يونايت//د 106 ميليون... دو باشگاه منچستري طي پنج تابستان يك بيليون پوند خرج كردهاند. س//رخپوشها فصل پي//ش دو جام را به چنگ آوردند اما با زير س//وال رفتن برند فوتبال يونايت//د، با زدن فقط 54 گل در ليگ، كمت//ر از اورتون و حتي بورنموث. يونايتددرفصلسپريشدهيكيازناكامان ليگ در نواختن ضربههاي ايستگاهي بود همچنين پنجمين تيم جدول ليگ در نواخت//ن ضربههاي ايس//تگاهي بودهاند و محض نمونه س//اندرلند سقوط كرده كارسازتر از آنها عمل كرد. بنابراين اولويت خريد تابستاني چيزي نبود جز به چنگ آوردن يك مهاجم. روملو لوكاكو از اورتون آمده.پسربيستوچهارساله58 ميليون پوندي. مهاجمي كه روزگاري در چلسي براي مورينيو بازي كرده. مهاجم چپ پاي 1/90 متري با قدرت جسمي فراوان كه بدنساز شخصي داشته. به قول خودش از شانزده سالگي ماشين گلزني بوده. با ترك اندرلشت شش سالي در ليگ برتر بازي كرده و يكي از پنج بازيكني بوده كه پيش از 23 س//الگي 50 گل در ليگ برتر زده. فصل پيش پس از سيويك سال ركورد گريلنيكردراورتونكهزدنبيشاز02 گلدرليگطييكفصلبودهراشكسته. از 2012 تاكن//ون 85 گل در ليگ برتر زده و پس از سرجيو آگوئرو در اين مدت دومين گلزن ليگ شده است.

پس//ر بلژيكي براي پوشيدن پيراهن شماره 9 متواضعانه از زالتان اجازه گرفته و در اياالت متحده برابر رئال سالت ليك اولين گلش را هم با پيراهن س//رخ زده. با اين وصف ميدانس//ته پيراهن شماره 9 يونايتد طلسم ش//ده هم بوده. زالتان باوجود درخشش با همان پيراهن پايش شكس//ته و آن پيراهن پس از اندي كول به هيچ بازيكني در اولدترافورد وفا نكرده، نه به ديميتار برباتف، نه به لوييز ساها و نه به فالكائو.

مورينيوگفتهتركيبلوكاكو-راشفورد يكي از گزينههايش شده. گفته راشفورد را مهاجم سايه نخواهد كرد. گفته راشفورد طي بازي كنار زالتان پختهتر شده و بايد بيشتر از دوازده گلي كه فصل پيش زد، بزن//د. گفته لوكاكو ميتواند زمينهس//از شكوفايي راشفورد ش//ود. گفته تحرك فراوان لوكاكو به نمايش بهتر پوگبا خواهد رسيد. گفته اين گرانترين خريد يونايتد به محوطه جريمه حريفان نزديكتر شده و زهرآگينتر بازي را خواهد كرد.

دفاع يونايتد در فصل س//پري ش//ده پس از تاتنهام بهتري//ن دفاع ليگ بوده با اين وصف ويكتور ليندلوف 22 ساله از بنفيكا آمده تا ژوزه نشان دهد به كريس اسمالينگ اعتقاد چنداني نداشته. يونايتد براي اي//ن مدافع س//وئدي 35 ميليون پرداخته و پيراهن ش//ماره 2 را كه فصل پيش بيصاح//ب بود بر تنش ك//رده... مورينيو دنبال ي//ك هافبك دفاعي هم رفته، دنبال اريك داير در تاتنهام و نمانيا ماتيچ در چلسي، همينطور دنبال ايوان پريسيچ كه يك بازيكن گوش فوقالعاده بوده... خريدهاي پارس//ال ژوزه كارس//از بودهاند: اريك بيلي، هنريك ميخيتاريان، پ//ل پوگب//ا و زالت//ان ايبراهيموويچ. در حقيقت آنهايي كه دست و پا زدند ميراث گذش//تگان بودهاند: لوك ش//او، آنتوني مارسيال و كريس اسمالينگ.

يونايتد طي فصل طاقتفرساي پيش 64 بار به ميدان رفت، 17 بازي بيش//تر از چلسي و ليورپول. آنچه سرخپوشها را در ليگ فرس//وده كرده است و خسته. فصل كه به پايان رسيد هفت بازيكن تيم مصدوم بودند. اكنون شرايط برابر شده و شش تيم در اين فصل، حتي اورتون، راهي رقابتهاي اروپايي شدهاند و توازن به ليگ بازگشته...مورينيوهمگفتهميخواهد51 سالدراولدترافوردبماند.طرفدارانيونايتد ميدانندژوزهدرهيچباشگاهي002 بازي هم روي نيمكت دوام نياورده ولي ادعايش را نش//انه وفاداري قلمداد كردهاند، نشانه بلندپروازي. هم//ان چيزي كه در دوران ديويد موي//س و لويي ونگال بر باد رفته ب//ود. آنها ميدانند مورينيو در فصل دوم همهتيمهاييكهروينيمكتشاننشسته قهرمان ليگ شده و چرا حاال نه؟

س//وپر كاپ اروپ//ا پي//شرو اس//ت. منچس//تريونايتد- رئالمادريد. مورينيو برابر رئال و رونالدو مقابل يونايتد. جايي ك//ه ژوزه پس از پانزده ماه تيمي متعلق ب//ه خودش را روانه مي//دان خواهد كرد. قلمرويي بيبهانه براي ناكامي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.