صعود پاكدامن به جمع 16 شمشيرباز برتر جهان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

عليپاكدامنبابرتريبرابرشمشيربازروسيهبهمرحلهيكهشتمنهاييمسابقات شمشيربازي قهرماني جهان راه يافت. مسابقات شمشيربازي قهرماني جهان7102 از 28 تيرماه به ميزباني شهر اليپزيك در كشور آلمان آغاز شد.

پاكدامن، سابريست خوش آتيه ايران و نفر 51 رنكينگ جهاني كه از چهارش//نبه گذشته رقابت خود را آغاز كرده بود، پس از كسب چهار پيروزي برابر نمايندگان تركيه، گرجس//تان، عربستان و تايلند و دو شكست مقابل نمايندگان روماني و ژاپن توانست به جدول اصلي راه پيدا كند. پاكدامن در جدول 96 نفره نيز با پيروزي مقتدرانه 15 بر سه برابر شمشيرباز س//نگاپوري موفق شد به جدول 64 نف//ر پاياني راه يابد. او دي//روز براي صعود به جمع 32 نفر پاياني رو در روي برر انريكو، نفر 14 رنكينگ جهاني از ايتاليا قرار گرفت و 15 بر 13 به پيروزي رسيد. او در مرحله يكشانزدهم نهايي به مصاف آلكسي ياكيمنكو، نفر 19 رنكينگ جهاني گزارش سايت فدراسيون جهاني از رقابتهاي آسيايي 2017 قزاقستان؛ از روسيه رفت و در پايان با ارائه نمايشي درخشان 15 بر 14 به پيروزي رسيد و به جمع 16 شمشيرباز برتر جهان راه يافت. پاكدامن در مرحله يكهشتم پاياني برابر پاسكوال دي تيله از آرژانتين قرار ميگيرد. اين در حالي است كه مجتبي عابديني با شكست 15 بر 14 برابر شمشيرباز روسيه از صعود به مرحله يك هشتم پاياني جهان بازماند. در ادامه روز س//وم مسابقات قهرماني شمشيربازي جهان ديروز در اسلحه سابر مجتبي عابديني كه به دليل داشتن رده هشتم جهان به صورت مستقيم به جدول 64 نفره اصلي راه يافته بود در نخستين بازي خود در مسابقات جهاني رودرروي بوگدان پالتونوف، نفر 57 دنيا از اوكراين قرار گرفت.

مجتبي عابديني در ج//دول 64 نفر پاياني با نتيجه51 برپنجمقابلبوگدانپالتونوفازاوكراين به پيروزي دست يافت و به جمع 32 نفر پاياني راه يافت. او در اين مرحله رو در روي ديميتري دانيلنكو از روس//يه نفر چهلم جهاني قرار گرفت و با وجود تالش فراوان تا لحظات پاياني با نتيجه 15 بر 14 از حريف روس شكست خورد و از صعود به جمع 16 نفر پاياني باز ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.