كاراته ايران امپراتور جديد آسيا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا- سايت فدراسيون جهاني در تازهترين گزارش خود با اشاره به مسابقات قهرماني آسيا از تيم ايران به عنوان امپراتور جديد آسيا ياد كرد.

جديدترين سالطين كاراته آسيا در مسابقات هيجانانگيز آسيايي كه در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد، تاج گذاري كردند. اين مسابقات سرشار از لحظات به يادماندني و هيجانانگيز كاتا و كوميته بود؛ مسابقاتي كه جديدترين ستارههاي كاراته در قاره پهناور آسيا به نمايش گذاشتند.

ايران بر قدرت بالمنازع خود در كاراته مهر تاييد زد چرا كه نمايندگان كاراته ايران در صدر جدول مدالآوران، عناوين نخست را از آن خود كردند؛ در راس آنها قهرمان جهان امير مهديزاده و كوميته تيمي قدرتمند مردان و زنان.

ايران جايگاه ابرقدرت كاراته آس//يا را تصاحب كرد و بعد از اتمام مسابقات در آخرين رتبهبندي، نمايندگان شايسته ايراني با كسب بيشترين مدال در مجموع با 42 مدال و 20 مدال طال اول شدند و ژاپن در مجموع 38 مدال و 16 مدال طال و قزاقستان ميزبان در مجموع 27 مدال و هشت مدال طال نمايش خيرهكنندهاي در آستانه داشتند. امير مهديزاده كاراتهكاي وزن -60 كيلوگرم نورافكن را برداشته و بعد از برنده شدنهاي پي در پي و كسب عنوانهاي جهاني و قارهاي، اينبار در آستانه به عنوان يكي از ستارههاي اين رويدادها در آمد. مدافع عنوان قهرماني جهان و يكي از ليدرهاي برجس//ته كه در جستوجوي كسب مدال طال در آستانه بود. امير مهديزاده در كوميته مردان وزن 60 كيلوگرم، ستاره جوان ازبكستان يعني صدرالدين سايماتوف را در فينال شكست داد تا بارديگر قهرمان آسيا شود.

ايران قدرت خود را با نمايش خيرهكننده و پيروزي در همه ردهها خصوصا در كوميته تيمي به همگان نشان داد. نمايندگان شايسته ايران در هر دو بخش كوميته تيمي مردان و زنان پيروز شدند تا سلطه خود را بر كاراته آسيا در تمام ردههاي سني خلق كنند. تيم كوميته مردان عربستان سعودي را شكست داد و طال گرفت و در طرف ديگر تاتامي تيم زنان ايران تيم كوميته چين تايپه را در فينال شكست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.