درختکاری در حریم تخت جمشید بیشتر از ساخت و ساز غیرمجاز است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رییس اداره میراث فرهنگی شهرس//تان مرودشت گفت: درختکاری غیرمجاز در حریم تخت جمشید بیش از ساخت و ساز است با این وجود توانستهایم جلوی این کار را بگیریم.

س//عید صف//رزاده اف//زود: »ضوابط حریم تختجمشیدبراینتاکیدداردکههیچساخت و س//ازی در آن محدوده انجام نش//ود حتی درختکاری. روی این موضوع کار کارشناسی زیادی انجام شده به همین دلیل درختکاری را نی//ز در حریم آثار تاریخی مجاز نمیدانند. یکی از این دالیل حریم منظری منطقه است که کشاورزی آن را به هم میزند.«

او اضافه کرد: »برخی از کشاورزان در این حریم اقدام به درختکاری میکنند و زمینها را تکه تکه کرده به شکل باغ شهر میفروشند، چون تکه تکه کردن زمین برای آنها به صرفه تر است. گاهی میبینید که دو هکتار زمین را به 20 نفر فروختهاند در آن صورت هر کسی با هر س//لیقهای برای خ//ود دور زمین حصار میکشد، گاهی با نهال گاهی با درختچه. در ای//ن صورت آن محدوده به باغ ش//هر تبدیل خواهد شد. در مناطقی مانند تخت جمشید باغ شهر بسیار زیاد است؛ باغ شهری که شاید در تهران نمونهه//ای آن را کمتر بتوان دید. باغ ش//هر میتواند 500 یا هزار متر باشد. در این صورت وضعیت توپوگرافی منطقه تغییر میکن//د و حری//م منظری از بی//ن میرود و درختکاریها کم کم به معضل تبدیل میشود. حتی جهاد کشاورزی هم در برخی از مواقع با ما هم عقیده اس//ت و مخالف تغییر کاربری زمینها بوده و میگوید که این اقدامات باید ضابطهمند باشد.«

رییس اداره میراث فرهنگی شهرس//تان مرودشت در گفتوگو با مهر ادامه داد: »ما در ارتب//اط با ضوابط حریم آثار تاریخی که هرگون//ه تغییر در آن را ممنوع اعالم کرده، با اقدامات غیرمج//از برخورد میکنیم. اگر چنین رفتارهایی را مشاهده کنیم شکایت ک//رده و زمانی که قاضی به نفع ما رای داد آن را اجرایی میکنیم. برخی از این اقدامات ساخت و سازهای غیرمجاز است. این ساخت و سازها نیز براساس نظر قاضی رفع تخلف میشود. اکنون به دلیل برخوردهای متعدد با این تخلفات مش//اهده میکنیم که تعداد آنها کمتر شده است.«

صف//رزاده با بیان اینکه س//عی میکنیم جلوی کاش//ت درخ//ت را بگیری//م، گفت: »معموال نهال امروز فردا به درختی تنومند تبدیل میش//ود که در آن صورت مشکالت ما ه//م بزرگتر خواهد ش//د پس از همان ابتدا جل//وی این کاره//ا را میگیریم تا به حریم تخت جمشید تعرضی نشود. در حریم برخی از آثار س//الها قبل درختکاری انجام ش//ده و چون در آن زمان حساسیتی وجود نداشته یا برخورد صورت نگرفته، معضالت امنیتی یا مش//کالت بزرگتر به وجود آمده یا منظر آثار به دلیل وجود درختان تنومند از بین رفته است.«

او با اشاره به اینکه کاشت درخت از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم تخت جمشید بیشتر است، ادامه داد: »برخی از درختانی که به تازگی حکم قلع و قمع آنها را گرفتهایم در سال 93 کاشتهشدهبودند.آنزماننمیتوانستیمجلوی این کار را بگیریم چون به هر حال گرفتن حکم زمانبر است. در مرحله اول اخطار میدهیم و بعد شکایت میکنیم تا زمانی که این شکایت رسیدگی ش//ود، زمان از دست میرود با این وجود به تازگی رسیدگی به این احکام سرعت گرفته است. ما هر ازگاهی شاهد نهالکاری در این محدوده هستیم و سریعا برای جلوگیری از آن اق//دام میکنیم. درختکاری غیرمجاز از ساخت و ساز در حریم تخت جمشید بیشتر است.«

صف//رزاده درب//اره حریم تخت جمش//ید توضیح داد: »حریم تخت جمشید شش هزار هکتار است و ممکن است که در محدوده یک کیلومتری آن تخلف صورت گرفته باش//د. از س//وی دیگر ممکن است حریم یک اثر با اثر دیگری مشترک باشد، به عنوان مثال حریم تخت جمشید با شهر استخر همپوشانی دارد اما چون در یک موقعیت جغرافیایی قرار دارند و حریم آنها به هم متصل است اگر رفع تخلفی صورت گرفته باشد ممکن است در محاوره از لفظ حریم تخت جمشید استفاده کنیم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.