ثبتنام آزمون جامع گردشگری از اول مرداد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

داوطلبان ش//رکت در آزم//ون جام//ع دورههای کوتاهم//دت گردش//گری فرص//ت دارن//د از یکم تا هفتم مردادماه در سامانه جامع آموزش گردشگری این سازمان ثبتنام کنند.

طبق اعالم رسمی دفتر مطالعات آموزش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون جامع دورههای کوتاهمدت گردشگری را دارند، میتوانندازساعتهشتصبحروزیکشنبه،یکممردادماهتاساعت 24 روزشنبههفتممردادماهبهسامانهجامعآموزشگردشگریبه edutourism.ichto.ir:سردآ مراجعه و ثبتنام کنند.

متقاضیان 31 استان و مناطق آزاد کشور در قالب رشتههای »راهنمایانایرانگردیوجهانگردی«،»راهنمایانطبیعتگردی«، »راهنمایان ژئوتوریس//م« و نیز »مدیریت فن//ی بند )ب( « در آزمون جامع دورههای کوتاهمدت گردشگری به رقابت خواهند پرداخت.شرکت فراگیران در آزمون جامع گردشگری منوط به تایید موسسات آموزشی مربوطه در بازه زمانی تعریف شده است. این سازمان هنوز تاریخ دقیق برگزاری آزمون جامع راهنمایان گردشگری و مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی را اعالم نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.