ثبت رکورد تازه گینس در کویر لوت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

یک دونده ایتالیایی توانست در گرمترین نقطه دنیا که منطقه گندم بریان کویر لوت است 75 کیلومتر بدود و نام خود را در فهرست رکوردهای گینس ثبت کند.

پائولو ونتورینی از ماجراجویان و طبیعتگردان ایتالیایی 28 تیرماه یک رکورد جهانی را به ثبت رساند. او توانست در گرمتری//ن نقطه دنیا که منطقه گن//دم بریان در کویر لوت واقع در ایران اس//ت به مدت 11 ساعت و 57 دقیقه 75 کیومتر بدود آن هم در حالی که دمای هوا 52 درجه سانتیگراد و دمای خاک 80 درجه بود.

در ای//ن یک روز دو فیلمب//ردار از گینس به همراه تیم پزش//کی و یک نماینده از س//فارت ایتالی//ا به همراه مدیر یک ش//رکت گردش//گری که در کرمان فعالیت میکند او را همراهی کردند.

او برنامه خود را در کاروانس//رای ش//فیعآباد کرمان به اتمام رساند و توانست نظر کارشناسان گینس را جلب کرده و ای//ن رکورد را به نام خودش در جهان ثبت کند. البته با ثب//ت نام او در این رکورد نام کویر لوت در ایران نیز برای نخستین بار در این فهرست جای گرفت.

پائولو ونتورینی س//اعت هف//ت و چهار دقیقه صبح روز چهارش//نبه از گندم بریان شروع به دویدن کرد و با عبور از مس//یر صعود تا ارتفاع یک هزار و 145 متری قله گندم بریان و 1150 متر مس//یر برگشت، در ساعت هفت و 14 دقیقه بعد از ظهر رکورد خود را ثبت کرد.

س//رعت توفان در زمانی که او میدوید 55 کیلومتر در ساعت بود و در این 12 ساعت او شش لیتر آب خورد و سه لیتر نیز س//رم وصل کرد و پنج کیلوگرم نیز وزن کم کرد. در مجموع آنچه خودش میگوید حدود 14 لیتر چرخش آب در بدن او انجام ش//ده اس//ت و اکنون حال جس//مانی خوبی دارد. البته در این 12 س//اعت او مرتبا توس//ط تیم پزشکی معاینه میشد.

به گزارش مهر، دونده ایتالیایی با این رکورد توانس//ت عنوان تنها کسی که در گرمترین منطقه دنیا و در گرمترین زمان 75 کیلومتر راه بدود را از آن خود کند. قرار بود برنامه او 30 تیرم//اه انجام ش//ود ولی به دلی//ل اینکه توفانهای 120 روزه جنوب کش//ور در این روز ش//دیدتر میشد این برنامه زودتر برگزار شد. اکنون قرار است او در یک نشست خبری رکورد جهانی ش//دن خود را با رسانههای داخلی و خارجی مطرح کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.