تهاجموسیعارتشبعثعراقبهخاكایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

برگزاری جلس//ه مشترک شورای فرماندهی انقالب عراق به ریاست صدام در 30 تیرماه 1367 نشان میداد که دولت عراق درصدد اقدام مهمی اس//ت که نش//انههای آن با آغاز پیشروی نیروهای ارتش عراق به خاک ایران آشکار شد. هدف این پیشبرد و تهاجم، آزاد کردن باقیمانده سرزمینهای عراق، انهدام نیروهای ایران و به اسارت درآوردن تعداد بیشتری از نیروهای ایرانی برای ایجاد برابری با تعداد اسرای عراقی اعالم شد. بدین ترتیب، تنها سه روز پس از پذیرفتن قطعنامه 598 از سوی ایران، عراقیها در روز 31 تیرماه 1367 در شرایطی که وزیر خارجه وقت ایران در حال مذاکره با دبیر کل س//ازمان ملل بود، تهاجم خود را از دو محور کوش//ک و شلمچه در منطقه جنوب آغاز کردند و در سی کیلومتری شمالی خرمشهر مستقر شدند. در این میان پیام امام به سپاه باعث گسیل نیروهای بسیجی به جبههها شد که با کمترین امکانات در برابر یورش دشمن مقاومت کردند و طی چند روز درگیری با انهدام سنگینی که به قوای عراقی تحمیل شد، آنان را مجبور به عقبنشینی کردند. این تهاجم وحشیانه رژیم بعث عراق در حالی صورت میگرفت که با ادعاهای دروغین صلحطلبیدرطولجنگ،مظلومنماییمیکردندوایرانرامتجاوز میخوانند. این حرکت عراق عالوه بر اینکه ناتوانی آنان را در برابر قوت اعتقاد و باور سپاه اسالم نمایان کرد، باعث رسوایی آنان در میان افکار عمومی شد. درگذشتیوهانسباستینژانباخ

یوهان سباستین ژان باخ موسیقیداننامدارآلمانیدر12 مارس5861مدرآیزناخآلمان ب//ه دنیا آمد. وی از خانوادهای هنرمند ب//ود و پدر و برادرش نیز موسیقیدانان بزرگی بودند. وی زیرنظر برادرش فراگیری موسیقی را آغاز کرد. عالقه به این هنر در یوهان به قدری بود که قطعاتی را که برادرش برای تمرین به او میداد در زمان کوتاهی فرا گرفت و پس از چندی، خود در این فن، به مهارت دست یافت. وی از سال م1723 در الیپزیک سکنی گزید و تا آخر عمر در آنجا به اداره امور موسیقی در چندین کلیسا مشغول بود. به عبارتی دیگر خط سیر زندگی فعال و سازنده باخ از شغل نسبتا پایین نوازندگی مجلسی آغاز ش//د تا آن که به رهبری ارکستر دربار آلمان دست یافت. نبوغ باخ به عنوان موسیقیدان و آهنگساز برجسته قرن هجدهم، در عصر خود شناخته نشد. آهنگهای باخ، یک قرن پس از مرگ او به طبع رسید و اجرای یکی از موسیقیهای معروف وی، در واقع پس از 100 س//ال، آغاز تجدید حیات وی بود. آثار باخ در باب موسیقی دینی از لحاظ غنا و ُع ُل ّو الهام و آهنگ، ممتاز است. باخ به واسطه عالقه شدیدی که به مذهب داشت، آهنگهایی با رنگ دینی میساخت که ای مسیح)ع( و روح از آن جملهاند. وی موسیقی را به درجه کمال رسانید و در راه تعلیم موسیقی، ش//نوایی خود را از دس//ت داد. یوهان باخ سرانجام در 22 ژوئیه 1750 میالدی در 65 سالگی درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.