ضمانت اجراي بیمههاي جبران خسارات هوايي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

میالد صادقي*- بيگمان بیمه در صنعت هواپیمایي به خون در بدن انسان ميماند، چه هوانوردي بيوجود آن، مختل و از ادامه فعالیت ناتوان ميش//ود. امروزه دیگر تحصیل پوش//ش بیمههاي جبران خسارات هوایي موکول به مصلحت، آیندهنگري و ترس از ورشکستگيفعاالنصنعتهوانوردينیستبلکهازجبروالزامقانوني نشات ميگیرد؛ جبر و الزامي که با دخالت در جزییات این تکلیف، ماهیت بیمههاي جبران خسارات هوایي را از یک بیمه تجاري به یک بیمه مصرفي و حمایتي تغییر داده است. در این میان قوانین و مقررات بینالمللي، منطقهاي و ملي بیشتر متصدیان حملونقل هوایي )اپراتورهاي هواپیما( را ملزم خواندهاند تا مسوولیت احتمالي خود را در قبال مس//افران و اشخاص ثالث بیمه کنند. اما آنان که حقوق را چیزي جز ضمانت اجرا نميدانند، ممکن اس//ت پرسش کنند که قانونگذار چه ضمانتهاي اجرایي در راستاي این تکلیف قانوني اندیشیده است؟ ميتوان گفت که قانونگذار دو دسته ضمانت اجرا براي این تکلیف در نظر گرفته است:

-1 نخس//تین و مهمترین ضمانت اجراي این تکلیف قانوني، ضمانت اجراي اداري است که باید آن را ضمانت اجرایي پیشگیرانه و فعاالن//ه توصیف کرد. بر بنی//ان قوانین ملي، چنانچه متصدیان حملونقل خارجي پوشش بیمه مناس//بي را در قبال مسوولیت احتمالي خود در برابر مسافران و اشخاص ثالث تهیه نکنند، دولت میزبان باید متصدیان ناقض خارجي را نسبت به استفاده از فضاي هوایي قلمرو خویش یا فرود در آن قلمرو، محروم و ممنوع کند. در مواردي هم که هواپیما در حال پرواز نباشد، ضمانت اجراي اداري با ممانعتازبرخاستنهواپیما،تحققخواهدیافت.همچنینمتصدیان حملونقل داخلي و ملي نیز در مرتبه نخست با همین ضمانت اجرا و در مرتبه دوم با ضمانت اجراي سنگینتر یعني لغو مجوز عملیات از سوي مقام صالح، روبهرو ميشوند.

-2 دومین ضمانت اجراي پیشبیني شده، ضمانت اجراي مدني است که درست برخالف نوع نخست، طبیعتي منفعالنه، پسیني و تنبیهي دارد، چه این ضمانت اجرا پس از وقوع خطر اعمال ميشود. بر بنیان ضمانت اجراي مدني، چنانچه عامل زیان به موجب قانون در پناهمحدودیتمسوولیتباشداماپوششبیمهکافيرابرايمسوولیت تحدیدیافتهخودتهیهنکردهباشدازاستنادبهتحدیدمسوولیتمحروم خواهدماندوسقفمسوولیتاودربرابرزیاندیدگانفروخواهدریخت. اینضمانتاجرايانگیزشي،سابقهايطوالنيونزدیکبهیکقرندارد امادرگذرتاریخازاهمیتآنکاستهشدهاست.بااینحالبسیارمطلوب استکهقانونگذاراندرجهتحمایتهرچهبیشترازمصرفکنندگان، ضمانتاجرايمدنيیادشدهرانیزاحیاوشناسایيکنند.

* پژوهشگر حقوق هوافضا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.