بوق زدن با ماشین امیر قطر!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هومن جعفری- کش//ورهای تحریمکننده قطر این روزها مشغول عقبنشینی مقابل دوحه هس//تند. آنها دفعه قبل که آتشش//ان تند بود سیزده شرط را برای قطر مشخص کردند که باید اجرایی شود وگرنه بد میبینید. در پاسخ به این شروط دوحه به صورت رسمی پاسخ خود را که یک الیک بزرگ بود به کشورهای شرط گذارنده تحویل داد. بعد از این پاسخ کشورهای تحریمکننده شروط خود را به شش شرط کاهش دادند و اصرار کردند که قطر با این شش شرط موافقت کند که البته این شش شرط هم ظاهرا خیلی جدی نیست چون مثال خودشاناعالمکردهاندکهیکیازاینشرطهاتعطیلیشبکهالجزیره است که حاال تعطیل نشد هم مهم نیست یعنی بقیه شرطها هم آبدوغ خیاری اس//ت. احتماال قطر این شرطها را هم رد میکند و کشورهای تحریمکننده تصمیم میگیرند تعداد شرطها را به دو شرط کاهش دهند. این دو شرط هم مورد قبول قرار نخواهد گرفت. همزمان ترکیه و ایران و کشورهای اروپایی بازار قطر را طوری قبضه میکنند که دیگر هیچ نیازی به کشورهای تحریمکننده احساس نخواهد شد. آنها در نهایت فقط به یک شرط رضایت میدهند که تحریمها برداشته شود. اینکه اجازه داده شود با ماشین امیر قطر بوق بزنند منتهی وزارت امور خارجه با نشان دادن عکسی که ثابت میکند ماش//ین امیر قطر کنار بیمارستان پارک شده و بوق زدن آنجا ممنوع است با این درخواست هم مخالفت خواهد کرد. دست آخر کشورهای تحریمکننده در بیانیهای تاکید میکنند که تحریمها برداشته میشود اما امیر قطر باید قول بدهد هر وقت ماشینش را جابهجا کرد اجازه بدهد سفرای کشورهای تحریمکننده در مراسمی در کنار ماشین رقص شمشیر کنند و به نوبت بوق اتومبیل را به صدا دربیاورند! هنوز مشخص نیست در چنین صورتی پاسخ قطر چه خواهد بود. احتماال امیر قطر موافقت میکند اما برای خودش ماشین جدیدی میخرد و ماشین قبلی را همان جا کنار بیمارستان نگه خواهد داشت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.