کوروش اسدی خودکشی کرده است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

همسر کوروش اسدی گفت؛ این نویسنده با گاز خودکشی کرده و به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است.

ب//ه گ//زارش ایلن//ا، عاطفه چهارمحالیان )آتفه چهارمحالیان(درگفتوگو بایکیازرسانههایخارجی با اعالم اینکه کوروش اسدی با گاز خودکشی کرده است، گفت: »روز درگذشت کوروش اسدی ساعت 11 صبح از منزل خارج ش//دم و قرار بود کوروش آن ش//ب عازم ش//یراز شود و من از وی خواس//تم که به س//فر نرود.« او ادامه داد: »موقعی که به خانه برگشتم؛ متوجه شدم که کوروش با گاز خودکشی کرده است.«چهارمحالیان با بیان این مطلب که دلیل عدم اعالم علت مرگ کوروش و خودکشی کردن او؛ این است که خودکشی نوعی قتل به شمار میرود و تا زمانی که کامال اثبات نشود خودکشی صورت گرفته؛ نمیتوان آن را اعالم کرد، اضافه کرد: زمانی که وارد خانه شدم با یک برگه و چند خطی که روی آن نوشته بود، مواجه ش//دم. کوروش روی آن کاغذ نوشته بود: در خودکشی من هیچ فردی مقصر نبوده است. من خسته هستم و به لحاظ روح//ی نمیتوانم ادامه زندگی بدهم و نمیخواهم که مادرم از این مساله خبردار شود. او در این نامه همه اموال و دارایی خود را به من بخشیده بود.

چهارمحالیان ادامه داد: »ما مجبور بودیم تا زمانی که پرونده کامال توسط پلیس بسته نشود دلیل را اعالم نکنیم. روز تشییع جنازه که اجازه دفن داده ش//د، بازهم اجازه نداشتیم که خبر خودکشی کوروش را اعالم کنیم. در این یکی، دو روزه گروهی میخواستند علت مرگ را سیاسی اعالم کنند و حتی صحبت برگزاری تجمع برای مرگ کوروش بود. در این میان برخی گفتند اگر برای مرگ کوروش تجمعی صورت بگیرد؛ برای کتابهای او مشکل پیش آمده و دیگر مجوز نخواهد گرفت. از این رو من ترجیح دادم علت واقعی مرگ او را اعالم کنم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.