»بومگردیها« صاحب مدل میشوند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مدیرکل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری از تفاهم با بنیاد مسکن برای مدلسازی بومگردی در 31 استان خبر داد.

محمدعلی فیاضی به ایس//نا گفت: تا پیش از این بیش//تر بومگردیها، خانههایی با معماری روستایی یا تاریخی بودند که برای مهماننوازی از گردشگران تغییر کاربری میدادند، اما حاال بنیاد مسکن در تفاهمنامهای با معاونت گردشگری متعهد شده، با اعتبارات خود و براساس شرح خدماتی که مشترکا و با مشورت فعاالن و پیشکسوتان بومگردی تدوین میشود، در 31 استان کشور و در روستاهایی که برای طرح اشتغال ضربتی درنظر گرفته شدهاند، مدلهایی را پیادهسازی کند تا الگوی سایر بومگردیها شود.دبیر کمیته ملی طبیعتگردی کشور افزود: »این طرح در پنج اقلیم مختلف کشور اجرا میشود تا اقامتگاهها متناسب با شرایط و امکانات آن مناطق ایجاد شود و از یکسانسازی در سازه بومگردیها که اکنون اتفاق افتاده، جلوگیری شود.«

به گفته او، کارگروهی برای تدوین ش//رح خدمات ساخت و ساز بومگردیها تشکیل شده که بنیاد مسکن بر آن اساس پیش خواهد رفت و دفتر آنها نیز روی آن نظارت خواهد داشت تا این خانهها اصولی، متناسب با اقلیم آن منطقه و مطابق با استاندارد بومگردیها ساخته شود.فیاضی با بیان اینکه به فکر اشتغالزایی در روستاها هستیم، ادامه داد: 38 هزار روستا در کشور ثبتشده که اگر از این الگو پیروی شود، نه تنها سازه بومگردیها ساماندهی و مدیریت خواهد شد، بلکه اشتغالزایی و مهاجرت معکوس به مناطق روستایی نیز اتفاق میافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.