مهمان امروز: شهیار قنبری

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ش//هیار قنبری ششم مرداد س//ال 1329 در خانوادهای اهل هنر در تهران به دنیا آمد.

کار ادبی را از نوجوانی آغاز کرد و در آن زمان برای نشریه اطالعات کودکان داستان کوتاه مینوشت، گاه شعر نیز میسرود. سپس برای ادامه تحصیل به لندن رفت و در میانه دهه 60 میالدی به ایران بازگشت.

شهیار پس از بازگشت به ایران سرودن ترانه را برخالف خواست پدر- که معتقد بود هنرمندان در جامعه ایران سرنوشت درخشانی ندارند و میخواست پسرش آرشیتکت شود- آغاز کرد.

به ش//هادت ش//اعرانی نظیر اردالن سرفراز، شهیار قنبری با ترانه قصه دو ماهی با آهنگسازی بابک افشار به دلیل نوآوری در واژه و مضمون، سرآغاز ترانه نوین فارسی و ترانه مدرن ایران است و او را ترانهسرای نوین ایرانزمین مینامند والبته این نکته نی//از به تجمیع اکثر کارورزان ترانه نوین دارد همچون زویازاکاریان و تورج نگهبان و مسعود امینی و ترانهسرایان همعصر دیگر این ترانهسرا )برای مثال زویا زاکاریان بارها در مصاحبههایش به شکلی تلویحی ترانه قصه وفا اثر ایرج جنتی عطایی را سر آغاز ترانه نوین فارسی دانسته است(. خود شهیار قنبری در این باره میگوید: »قصه دو ماهی میالد من است. بند ناف ترانه من این چنین بریده میشود...«

ترانه »نیاز« نخستین بار توسط فریدون فروغی خوانده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.