کافه ترانه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تنتوظهرتابستونوبهیادممیاره رنگ چشای تو بارونو به یادم میاره وقتینیستیزندگیفرقیبازندوننداره قهر تو تلخی زندون رو به یادم میاره من نیازم تو رو هر روز دیدنه از لبت دوست دارم شنیدنه تو بزرگی مثل اون لحظه که بارون میزنه تو همون خونی که هر لحظه تو رگهای منه تومثلِخوابِگلسرخیلطیفیمثلخواب منهمونماگهبیتوباشمجونمیکنه تومثلِوسوس ِهشکا ِریکشاپرکی تومث ِلشو ِقرهاکرد ِنیکبادبادکی تو همیشه مثل یک قصه پر از حادثهای تو مثل شادی خواب کردن یک عروسکی من نیازم تو رو هر روز دیدنه از لبت دوست دارم شنیدنه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.