سمت و سوي مبهم كابینه دوازدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه نگاه نخست

اواخر دهه 1350 نيستند كه همه مقررات و رفتار و گفتارشان ب//راي صيانت از انقالب نوپاي آن س//الها باش//د. حال معلوم شده اس//ت كه نظ//ام حاكم ب//ر ايران ريشه در زميني دوانده و ميتوان به آن متصل ش//د و برخي منافع فردي، گروهي و حزبي و جناحي را به دس//ت آورد. دو جناح اصلي كه در همه اين 37 س//ال سپري ش//ده در مراكز ق//درت حاضر و ناظر بودهاند و مبارزهاي طوالني از 1368 تا امروز را شکل و ماهيت دادهاند، اكنون قدرت مس//تقر در نهاد دولت را ميشناس//ند و نيك ميدانن//د حتي همي//ن ميزان از قدرت كه به قوه مجريه رس//يده است نيز قدرت فوقالعادهاي است. اين شناخت از قدرت نهاد دولت موجب شده است كه چينش افراد و اعضاي كابينه در دوره دوازدهم حساستر از هر زمان ديگر باشد. حسن روحاني كه در همه اين دههها در مراكز قدرت حضور جدي و متعالي داشته و دارد، نيز بازي را پيچيده كرده است و الته//اب و نگرانيها درباره كابينه آينده را با دادن برخي آدرسه//ا در رفت//ار و گفتار افزاي//ش ميدهد. او چند راه در پي//ش دارد؛ ي//ك راه اين اس//ت كه كابينهاي يکدست از اصالحطلب//ان و اف//راد نزديك ب//ه جريان سياس//ي مش//هور به اعتداليون تش//کيل دهد. روحاني با رجوع به منطق، خرد سياس//ي و آرايش در هسته مركزي قدرت و ش//اخههاي آن به احتمال قوي چنين كاري انج//ام نميدهد. او ميخواه//د در چهار س//ال آينده كاري انجام دهد و سرنوشتي مشابه دو همتاي قبلي پيدا نکند. روحاني راه ديگري را نيز پيش رو ميبيند و آن، دادن س//هم ب//ه طيفهاي گوناگون دو جناح سياس//ي مهم كشور اس//ت. او ش//ايد براساس تجرب//ه، گرايشه//اي سياس//ي پيش//ين و آيندهنگري به س//مت اعتدالي//ون اصولگراي//ان حركت كند كه نم//اد آن علي الريجاني ب//ه عنوان رييس مجلس اس//ت. واقعيت اين است كه الريجاني به عنوان نماد اصولگرايان معتدل در آينده بيش از اصالحطلبان شايد با روحاني س//ازگار باشد. اما آنچه ميت//وان امروز به روحاني توصيه كرد، اين است كه اگر تمايل دارد انديش//ه و ن//ام او در تاريخ ايران ادامه يابد، بايد كارآمدترين روش را در انتخ//اب كابينه لحاظ كند. اين موضوع بس//يار اهميت دارد كه يك انديشه واحد بر كار دولت آينده حاكم باش//د و اين مس//اله ب//ه ويژه در حوزه اقتصاد بس//يار اهمي//ت دارد. ش//ايد يك توصيه كارشناس//ي به روحاني اين باشد كه دستكم گروه اقتصادي دولت به مناقصه و مزايده داده نش//ود و يك تيم يکدس//ت داراي انديشه واحد و فرماندهي مناس//ب براي چهار س//ال آينده تعيين شود. به مزايده گذاش//تن گروه اقتصادي دولت ميتواند پاشنه آشيل رفتار حس//ن روحاني در همين روزها باش//د و بهت//ر اس//ت از اين كار اجتناب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.