آگهی فراخوان عمومی شماره ت96/5-36

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در نظر دارد از طريق برگزاری فراخوان عمومی متقاضيانواجدشرايطجهتجذبسرمایهگذاربهمنظوراحداثخطتولید،بازاریابی و فروش پودر کربنات کلسیم از سنگ آهک پیربکران را ارزیابی کیفی نماید. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقی و حقوقی عالقهمند دعوت به عمل میآيد از تاريخ 96/4/31 حداكثر تا ساعت 16 مورخ 96/5/14 جهت كسب اطالعات بيشتر و تهيه اسناد فراخوان با در دست داشتن معرفینامه به آدرس تهران، باالتر از ميدان وليعصر، روبهروی سينما استقالل شماره3171 برج جنوبی، طبقه ششم، امور بازرگانی مراجعه و در صورت تمايل اسناد مذكور را به همراه مدارك اشاره شده در آن حداكثر تا تاريخ 96/5/28 در پاكت دربسته با ذكر موضوع فراخوان به دبيرخانه شركت واقع در نيم طبقه آدرس فوق تحويل نمايند. )تلفن تماس مسئول مربوطه (84813483

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.