سمت و سوي مبهم كابینه دوازدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدصادقجنانصفت دنياي سياست در ايران پيچيدهتر از آن شده است كه همه سمتسوي آن و همه كنجها و گوشه و كنارهايش با يك نگاه ديده شود. بازيگران سياست ايران به ويژه آنهايي كه بالفاصله از س//الهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي بخشي از قدرت را در دست داشته و دارند، ديگر همان انقالبيون ...

ادامه در همین صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.