صادراتمعیوبغیرنفتی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در حالیك//ه افزايش صادرات به عنوان يکی از مباحثمهمدرتوسعهتجارتخارجیوبهبودفضای اقتصادی كشور به شمار میرود، در سال پيشرو هم چندان توجهی به اين بخش نشده است. همچنين وعده وعيدهای دولتمردان در ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.