خطرهای ابقای رحمانیفضلی برای روحانی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

منتق//دان ب//ه وزارت كش//ور در طول چهار سال گذش//ته هربار كه از عملكرد عبدالرضا رحمانيفضلي در جايگاه وزير كش//ور انتقاد كردند پاي اصولگرا بودن او را به اين مس//اله كشانند حالآنكه بهطور دقيق نميتوان گفت آي//ا حقيقتا گرايش سياس//ي او عملكردش را در وزارت كش//ور ب//ا چالش روبهرو كرد يا آنكه رحمانيفضلي اساس//ا در مديريت خود ضعيف عمل ميكن//د؟ هرچند كه برخي از كارشناسان سياسي معتقدند رحمانيفضلي از آن دس//ت مديراني است كه برايش فرقي نميكند كه در يك دولت اصولگرا خدمت كند يا اصالحطلب. بااينحال او خود در مصاحبهاي اعالم كرده بود: »من از نظر فكري و س//وابق سياسي قطعا گرايش و تمايلم به اصولگرايي است اما اصولگرايي نه به معناي عضويت در يك حزب سياسي يا دار و دسته خاصي ولي تفكر و بينشم اصولگرايي است.«

با اينحال دولت تصميم گرفته تا كابينه متفاوت//ي را در دوره بع//د بچين//د و هن//وز گمانهزنيها دراينباره ادامه دارد اما س//وال مهم اين است كه آيا رحمانيفضلي كارنامه درخشاني را در اين وزارتخانه از خود بهجاي گذاشته است كه بتواند در اين سمت ابقا شود ي//ا نه؟ باوجود آنكه روحاني در همهجا اعالم كرده اس//ت كه كابينه را ب//ه دور از هرگونه توصيه و دس//توري خواه//د چيد اما خبرها حاكي از آن اس//ت ك//ه رحمانيفضلي يكي از وزرايي اس//ت كه توصيه شده تا در همين مسند باقي بماند. هرچند كه مخالفان او در اين راه كم نيستند. مخالفانابقایرحمانيفضلي خيل//ي از اصالحطلبان رحمانيفضلي را اصولگرايي ميشناسند كه گرايشهاي راستي او موجب ش//د تا عملكرد اين وزارتخانه كه يكي از مهمترين وزارتخانههاي دولت است با اشكاالت زيادي مواجه شود. نارضايتيها از عملكرد وي در دو محور مطرح ميشود؛ يكي نحوه برگزاري انتخابات كه حرفوحديثهاي زي//ادي را ب//راي دولت روحاني ب//ه همراه داش//ت و در نهاي//ت موجب ش//د تا برخي از اصولگراي//ان اتهاماتي همچ//ون تقلب را به دولت نس//بت دهند ك//ه نتيجه عملكرد ضعيف رحمانيفضلي در برگزاري انتخابات بود و نكته دوم شيوه برخورد رحمانيفضلي در انتخاب فرمانداران و استانداراني بود كه همسو نبودن آنها با دولت، كار تفكر سياسي اصالحطلب در شهرهاي مختلف ايران را با دش//واري همراه كرد تا جايي كه بس//ياري از س//خنرانيها، همايشه//ا و برنامهه//اي گروهه//اي اصالحطلب يا لغو ش//د يا آنكه هرگز مجوزي براي برگزاري دريافت نكرد. رحمانيفضلي در رون//د برگزاري انتخابات ب//ه طور كام//ل تالش كرد تا نظر ش//وراي نگهب//ان را در اولويت نگ//ه دارد بدون آنكه در اي//ن زمينه براي تحقق خواس//ت و نگاه دولت تالش//ي انجام دهد. ع//الوه بر بحث كمبود تعرفه و مش//كالتي كه در اين زمينه پيش آمد وي تالش//ي براي افزايش ساعات رايگيري بعد از 12 شب انجام نداد. عالوه بر آن مباحث و درگيريهاي لفظي كه بعد از ماجراي انتخابات با روحاني پيش آمد دليلي ديگري بود كه نش//ان ميداد دولت به يك وزير كشور نياز دارد كه در برابر هجمهها به آساني كوتاه نيايد. البي دولت و مجلس براي راي اعتماد ب//ا اينح//ال وزارت كش//ور مهمتري//ن وزارتخان//هاي ب//ود كه در دول//ت يازدهم به دس//ت يك اصولگرا س//پرده شد و در همان زمان هم اين شايعه وجود داشت كه حضور او در اين جايگاه با خواس//ت رييس مجلس دهم صورت گرفته است و روحاني نيز به اين خواسته تن داده تا بتواند راحتتر از مجلس براي ديگر وزراي خود راي اعتماد بگيرد. يك البي كه البته به مذاق بسياري از اصالحطلبان خوش نيامد. بااينحال شنيدهها حاكي از آن است كه او دوباره از سوي روحاني به مجلس پيشنهاد ميشود.

اين خبرها موجي از نارضايتي را به همراه داشته است تا جايي كه صداي علي مطهري، نايبرييس دوم مجلس را هم درآورده است. علي مطهري در جديدترين اظهارات خود با ضعيف خواندن عملكرد وزير كشور، نسبت به تكرار مس//ايلي كه در مجلس قبل منجر به انتخاب اين وزير ش//د، هشدار داده است. مطهري با تاكيد بر اينكه ما اصال گزينه معرفي كردن براي كابينه را درست نميدانيم و اگر از ما مش//ورتي خواسته شود، فقط پيشنهاد ميدهيم بدون آنكه بر آن مورد اصرار داشته باشيم، تصريح كرد: نكته مهمي كه معتقدم در اين ميان نبايد مغفول بماند، اين است كه برخي اتفاقات ناخوش//ايندي كه در تشكيل دولت يازدهم به وقوع پيوست، اين بار نبايد تكرار شود.

وي در توضي//ح اين نكت//ه گفت: در دوره قب//ل به نوع//ي معامله ص//ورت گرفت و به رييسجمهور گفته ش//د كه فالن فرد را به عنوان وزير معرف//ي كند تا كمك كنيم آن س//ه وزير موردنظر شما هم راي بياورند و در همين راس//تا وزير كش//وري معرفي شد كه واقعا از عملكردش راضي نيس//تيم.مطهري البته در اين س//خنان علت نارضايتي خود را چنين توضيح داده است: ما نياز به آدمهايي با شخصيت استوار داريم. اگر يك وزير كشور قوي داشتيم اعتبارنامه خانم خالقي را امضا ميكرد و به مجلس ميفرستاد يا در انتخابات اخير رياستجمهوري اجازه نميداد به بهانه عبور از س//اعت 24 سه تا چهار ميليون نفر راي ندهند. اگر وزير كش//ور قوي داش//تيم اس//تانداران قوي انتخاب ميكرد و حوادثي مثل حادثه ش//يراز يا مش//هد كه استانداران تس//ليم فشار ش//دند و برخالف قانون عمل كردند، پيش نميآمد.

نجفي خوشرودي، عضو كميس//يون امني//ت ملي مجلس ش//وراي اس//المي هم در گفتوگو با روزنامه »جهانصنعت« درباره وزير كش//ور گفت: »بحثي درب//اره دولت روحاني مطرح بوده كه تيم دولت در برخي استانها تيمي قوي و چابك نبوده است و وزارت كشور مسووليت داشت به اين مسايل رسيدگي كند هرچن//د بايد اين را هم مدنظ//ر قرار داد كه پيچيدگي مسايل داخلي هم كم نيست و از اين جهت وزارت كشور هم مالحظاتي در طول اين دولت داشته اما از هر سو اميدوارم شرايط براي جوانتر شدن تيم دولت چه در استانها و چه در س//طح كشور و مركز فراهم شود و فضا را براي استفاده موثر از جوانها باز كنيم.« وي با اشاره به اينكه انقالب اسالمي جوانهاي تحصيلك//رده و انقالبي زي//ادي را در خود پ//رورش داده و اين افراد ميتوانند جايگزين نيروهاي فعلي در وزارت كشور شوند، افزود: »چهار دهه از انقالب اسالمي ميگذرد، اين همه دانشجو و استاد در دانشگاههاي كشور فعاليت كردند و اين همه نيروي انساني تربيت شدند. االن افراد كاركشته و جوان در كشور كم نداريم، بايد زمينه فراهم و از اينها استفاده شود و مديران چابكتر و جوانتر سركار بيايند. با توجه به اينكه مس//ووليت فرمانداريها و استانداريها مستقيما زير نظر وزارت كشور اس//ت بنابراين اميدواريم اين اتفاق در دولت دوم روحاني بيفتد.«

همسو نبودن با برنامههاي روحاني

هادي قابل، فعال سياسي اصالحطلب درب//اره چينش كابينهووزيركشوردرگفتوگو ب//ا روزنام//ه »جهانصنعت« گفت: ه//ر رييسجمهور در تشكيلكابينهبايدمجموعهاي از افراد را انتخاب كند كه با اهداف و برنامههاي او همسو هس//تند. وزرا به عنوان ابزار اجرايي و عملي اهداف و برنامه رياس//تجمهوري در حوزههاي گوناگون در جامعه مطرح هستند بنابراين بعد از انتخابات رييسجمهور بايد بر اساس معاهدهاي كه در دوران انتخابات با مردم بسته، برنامههاي خود را محقق كند. متاسفانه در دوره قبل بخشي از اين برنامه اجرايي نشد كه ش//ايد يكي از داليل آن عدم همس//ويي مجلس گذش//ته با اهداف رييسجمهور بود. طبيعيبوددراينصورترييسجمهوردستش بس//ته بود. از آنطرف هم برخي البيها موثر بود چراكه در مجلس ميخواستند راي جمع كنند و آنجا ناگزير شدند بعضي از وزرا را كه همسو با دولت نبودند، انتخاب كنند.وي افزود: »وزير كش//ور روحاني يا اهداف و برنامههاي دولت را باور نداش//ت ي//ا در مديريت ضعيف بود. با اين حال ش//اهد هستيم كه بسياري از استاندارها، فرماندارها يا بخشدارها در سطح كش//ور از مديران دولت احمدينژاد بودند كه هيچ اعتقادي به برنامهها، ش//عارها و اهداف روحاني نداشتند و مشكالتي را هم در سطح اس//تانها به وج//ود آوردند كه در طول چهار سال گذشته ياس و نااميدي حاميان روحاني را ب//ه همراه داش//ت.«وي با اش//اره به اينكه نيروهاي اصالحطلب اميدوار هستند روحاني وزيري قويتر را براي وزارت كش//ور پيشنهاد كند، اظهار داش//ت: »نيرويهاي اصالحطلب و اعتدالي باوجود نااميدي مجبور بودند براي انتخابات پ//ا در ميدان رقابت بگذارند و اجازه ندهند رقيبي كه به هيچچيز پايبند نيس//ت در صحنه مديريت كشور ظاهر شود. آنها اين دور با اين شرط آمدهاند كه روحاني انشاءاهلل وزيري بس//يار قوي و كارآمد در وزارت كشور گزينش كند. اي//ن دوره هم دولت با مجلس مش//كلي ندارند و با هم همس//و هستند. اگر در وزارت كشور تغيير و تحولي صورت گيرد، ميتواند در عرصه مديريت داخلي كشور موثر باشد و نيروهاي داخلي هم براي سازماندهي بيش//تر براي كارهاي سياس//ي در اين چهار س//ال و در دورههاي بعدي رياستجمهوري برنامهريزيميكنند.«ويبااشارهبهضعفهاي رحمانيفضلي گفت: »استانداران و فرمانداراني با دولت همسو نبودند و طبيعي بود كه حضور اين افراد در انتخابات مختلف تاثيرگذار بود. بازرسان و هياتهاي اجرايي كه در انتخابات از سوي فرمانداران و استانداران در شهرها و روستاها چينش ميشدند نقش بسيار موثري در تاييد و ردصالحيت نيرو داش//تند. نمونه ديگر اين بود ك//ه رقيب در همه مراحل در انتخابات ش//ورا، مجلس و رياستجمهور به راحتي از امكانات نهادهاي مختلف استفاده و جلسات خود را برگزار ميكرد اما جلسات نيروهاي طرفدار روحاني به بهانههاي مختلف تعطيل و جلوي س//خنرانيها گرفته ميشد. ما در طول چهار س//ال گذشته چه تعداد از جلسات در دانشگاهها يا در سالنهاي مختلف داش//تيم كه تعطيل شد يا مجوز آن توسط شوراي امنيت اس//تان يا فرمانداريها صادر نشد. جلسات اينچنين باعث انسجام سياسي در كش//ور است و يك تشكل سياسي حيات سياسي خود را با برگزاري همين نشستها و جلسات نشان ميدهد اما هنگاميكه افراد با دولت همس//و نيس//تند و اجازه نميدهند طرفداران روحاني بهراحتي در شهرها جلسه و نشست داش//ته باشند اين نمايانگر ضعف وزير كش//ور است.«وي با اشاره به شخصيت خ//ود رحمانيفضل//ي هم اف//زود: همراهي رحمانيفضلي بهصورت فردي با روحاني خوب بوده اس//ت و نميخواهم بگويم كه ايشان با روحاني زاويه داشتند اما مجموعه تحت امر ايش//ان با دولت همسو نبودند. طبيعي است كه ايشان بايد قبل از رسيدن موعد انتخابات فكري ميكرد و خيليها هم انتظار داشتند رحمانيفضل//ي ي//ك جابهجاي//ي در حوزه فرمانداران و استانداران انجام دهد تا مشكلي ب//راي فعاليت حاميان دولت به وجود نياورد. در اين انتخابات رقيب روحاني تخلفات بسيار زيادي داش//ت كه تخلفات آنان خالف قانون بوده است. فرمانداران، استانداران، بخشداران و هياتهاي اجرايي هم بايد اين ش//كايات و تخلفات رقيب را ثب//ت و اعالم ميكردند تا چنين هجمهاي عليه دولت صورت نگيرد و آنطرف طلبكار نباشند و فكر نكنند تخلفات آنها ثبت نشده است.با اينحال به نظر ميرسد فشار برخي مقامات ارشد، روحاني را ناگزير به پذيرش مجدد رحمانيفضلي در كابينه كند و اين امر موجب مخالفت اصالحطلباني شده كه به عملكرد اي//ن وزير انتقاد فراوان دارند. ب//ه هر جهت به دليل اينكه مجلس دهم در دس//ت اصالحطلبان و اعتدالگرايان است، بعيد به نظر ميرس//د كه اين وزير دوباره از مجلس راي اعتماد بگيرد. البته اصالحطلبان با فشاري زيادي كه به روحاني براي بركناري رحمانيفضلي وارد كردهاند، شايد رييس دولت دوازدهم را مجاب كنند تا گزينه جديدي براي وزارت كشور معرفي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.