براي اينكه داليل ردصالحيت را به افراد بگوييم التماس شان نميكنيم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

قرارداد توتال بين دو دولت منعقد نش//ده كه شوراي نگهبان بخواهد ورود كند

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: قرارداد توتال بين دو دولت منعقد نشده است كه شوراي نگهبان بخواهد درباره آن اظهارنظري داشته باشد.

به گزارش ايلنا، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري كه با حضور اصحاب رس//انه و در محل اين ش//ورا برگزار شد، با اشاره به گزارش تخلفاتي ارسال شده از سوي شوراي نگهبان از سوي قوه قضاييه گفت: بخشي از تخلفات انتخاباتي كه در حوزه صالحيتي ما قرار دارد و اين شورا تشخيص دهد كه اين تخلفات بر سرنوشت انتخابات تاثيرگذار است، ميتواند اقدام به توقيف و ابطال آنها كند كه موارد اين چنيني به قوه قضاييه ارسال شده است. وي افزود: بخشي ديگر از تخلفات انتخاباتي جرمانگاري شدهاند اما چون تاثيري در سرنوشت انتخابات ندارند در حوزه صالحيت قوه قضاييه است و همه اعم از مردم، هياتهاي اجرايي و هياتهاي نظارت ميتوانند اين تخلفات را به قوه قضاييه ارسال كنند. كدخدايي تصريح كرد: تمامي گزارشهايي كه در حوزه صالحيتي شوراي نگهبان بوده به قوه قضاييه ارسال شده است و اكنون بايد از سوي قوه قضاييه و دادگستري رسيدگي شود و گزارش آن به اطالع عموم برس//د. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا اين شورا اظهارنظري درباره قرارداد نفتي توتال نداشته است، گفت: شوراي نگهبان درباره موافقتهاي بينالمللي كه طرفهاي قرارداد دو دولت باشند اظهارنظر ميكند اما اگر قراردادي از نوع بهرهبرداري باشد به طوريكه يك طرف دولت و طرف ديگر بخشخصوصي باش//د، اظهارنظر نميكند چراكه بنابر تصميم شوراي نگهبان چنين قراردادي به مجلس نميرود.

وي ادامه داد: به غير از قراردادهايي كه دو طرف قرارداد دولت نباشند الزامي براي ارسال به مجلس نيست مگر اينكه قوه مقننه از باب نظارت بر اين قراردادها ورود كند كه در اين صورت شوراي نگهبان بعد از رسيدگي در مجلس نظر خود را اعالم خواهد كرد.

كدخداي//ي درباره ايراداتي كه ش//وراي نگهبان ب//ه موافقتنامه پاريس گرفته اس//ت، اظهار داشت: ايراد ش//وراي نگهبان درباره اين موافقتنامه به خاطر ضميمه نش//دن پيوستهاي مورد نظر بود چراكه بدون مطالعه اين پيوستها اظهارنظر امكانپذير نبود. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: اين شورا اين موافقتنامه را براي تكميل پيوستها ارجاع داده بود و هنوز درباره مفاد موافقتنامه اظهارنظري نكرده اس//ت. كدخدايي با اش//اره به راهاندازي سامانه جامع شوراي نگهبان گفت: هفته گذشته در مراسم سالگرد شوراي نگهبان پژوهشكده اين شورا گزارشي از فعاليتهاي خود را ارائه كرد و در ادامه چند كتاب و سامانه جامع رونمايي شد.

وي ادامه داد: مش//روح مذاكرات تقنيني س//الها است به صورت كاغذي منتشر و در اختيار مردم قرار ميگيرد كه اكنون در اين سامانه منتشر ميشود. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال مبني بر اينكه برخي كانديداها براي اينكه داليل ردصالحيتشان اعالم نميشود، اظهار گاليه دارند نظر شما چيست، گفت: شوراي نگهبان براي اينكه داليل ردصالحيت را به افراد بگويد، التماس نميكند؛ برخي اعالم ميكنند كه داليل ردصالحيت به ما گفته نشده است، اينها كساني هستند كه نميخواهند داليل ردصالحيتشان را قبول كنند. وي اضافه كرد: اگر كسي هم بخواهد داليل ردصالحيتش را بداند ما آمادگي داريم تا به او اعالم كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.