عملكرد وزارت كشور و ضرورت تغيير در آن

Jahan e-Sanat - - NEWS - یادداشت

داود سليماني*- از ابتداي شكلگيري دولت گذشته و قطعي شدن عبدالرضا رحمانيفضلي كه گفته ميشود با البي علي الريجاني به پست وزارت كشور دستيافت، بسياري بر اين عقيده بودند كه رحمانيفضلي در برخي از اس//تانها از فرمانداران دولت احمدينژاد و حضور همفكران ايشان استفاده كرده كه اين از نقاط ضعف فعاليت وي بوده است چراكه اين امر در عمل و به دليل عدم انگيزه براي تحقق شعارهاي حسن روحاني، باعث كارش//كنيها و كندي در پيشبرد برنامههاي توس//عه در منطقه و استان و در سطح ملي شده و ميشود. ازاينرو جريانات حامي روحاني به جد خواهان اعمال تغيير كانديداي وزارت كش//ور در اين دوره از طرف رييسجمهور هستند.اين امر ريشه در نوع نگاه جرياني دارد كه چندان به اصول و شعارهاي دولت پايبند نيست و باعث شده در برخي استانها، مديران و مسووالن استاني اوال نتوانند از دولت دفاع شايس//تهاي داشته باشند، درثاني نتوانند متناسب با پايگاه راي روحاني نسبت به فراهم كردن فضاي همدلي و همكاري بين نيروهاي سياسي در شهرستانها موفق باشند و بيشتر تحت تاثير نيروهاي فشار و اقليتي كه به دنبال سهمخواهي بوده و هستند، متمايل شوند. در برخي مناطق نيروهايي كه بهعنوان فرماندار از سوي استانداران رحمانيفضلي منصوب شدهاند به طور عمده افرادي هستند كه با نوع نگاه ملت، دولت و جهتگيري نسبت به مسايل سياسي، اجتماعي و فرهنگي سازگار و همراه نيستند.

عملكرد رحمانيفضلي در چهار س//الي كه وزارت كشور را اداره كرده، آنطور كه بايس//ته اس//ت، مبتني بر اهداف، سياستها و برنامههاي اعالمي دولت در جهت توسعه سياسي بهويژه در حوزه آزادي احزاب، تشكلها و فعاليتهاي آنان نظير فراهم كردن امكان حضور سخنرانان احزاب سياسي و حركت در جهت تحقق شعارها، كافي و درخور دولت يازدهم نبوده است. از اينرو بهتر است روحاني در جهت تحقق شعارهاي انتخاباتي و برنامههاي توس//عهاي سياست داخلي براي حل مش//كالت گذشته نس//بت به معرفي وزيري هماهنگتر و عامل به برنامههاي دولت عمل كند. فراموش نكنيم كه يكي از خواس//تههاي 24 ميليون رايدهنده به ايش//ان تغيير در سياست داخلي و توسعه فضاي سياسي بود كه با وزير فعلي امري بعيد به نظر ميرسد. وزارت كشور اگر نگوييم در سياست داخلي قلب تپنده دولت است ولي قطعا داراي تاثير بسزايي است كه نميتوان كتمان كرد.

* فعال سياسي اصالحطلب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.