امتناع عربستان از صدور ويزا براي هيات ديپلماتيك

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خانه ملت- رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي درباره شرايط برگزاري حج آينده ابراز نگراني كرد. عالءالدين بروجردياظهارداشت:باتوجهبهاينكهاكنونروابطايرانوعربستانبهصورت رسميبرقرارنيست،همهارتباطاتايرانبادولتعربستانازطريقكشورثالث بهعنوانحافظمنافعصورتميگيرد.ويافزود:درحالحاضرسركنسولگريو سفارتنداريم.درتوافقيكهدوماهقبلبامسوولسازمانحجوزيارتصورت گرفت، قرار بر اين شد كه 10 نفر از اعضاي وزارت امور خارجه با مصونيت ديپلماتيك،عازمعربستانشوندكهمقررشدهبوداوايلشوالاين01 نفرپس از استقرار، مذاكره كنند و كارتهاي ويژه تردد را در اختيار گيرند. بروجردي با بيان اينكه يكماه از تاريخ اين توافق ميگذرد، ادامه داد: قرار بود اول شوال به اين01 نفرويزادهندوليتاامروزويزاياينافرادصادرنشدهاستوباتوجه بهاينكهاولينپروازحجدر01 روزآيندهانجامميشود،هنوزهياتينداريمدر حاليكه مطابق توافق از پيش انجام شده، اين تيم بايد مستقر شوند. در حال حاضر هيچ فردي را به عنوان مدافع حجاج خود در عربستان نداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.