اقداماتجديآمريكاعليهايراندرصورت عدمآزاديشهروندانآمريكايي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا تهديد كرد ايران در صورت عدم اقدام براي آزادي شهروندان آمريكايي با تبعات جدي و جديد مواجه خواهدشد.دربيانيهآمدهاست:درطولتقريبا04 سال،ايرانازبازداشتها و گروگانگيري به عنوان يكي از ابزارهاي سياستگذاري كشور خود استفاده كردهاست؛روشيكهامروزهمبامحكوميتزيووانگبه01 سالزندانادامه دارد. بيانيه كاخ سفيد به عالوه بدون ارائه هيچگونه شواهد مستدل مدعي شده كه ايران مسوول بازداشت رابرت لوينسون، عامل سياست كه چند سال است ناپديد شده است. در اين بيانيه آمده است: مسووليت مراقبت و سالمت تمام ش//هروندان آمريكايي در ايران برعهده اين كشور است. رييسجمهور ترامپ از ايران ميخواهد رابرت لوينسون كه براي بيش از01 سال است در ايران بازداشت شده را بازگرداند و از ايران ميخواهد سيامك و باقر نمازي كه در دوران اوباما دستگير شدند را همراه با تمام ديگر شهروندان آمريكايي كه ناعادالنهدستگيرشدهاندآزادكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.