شيوهسياستورزيبايدمتحولشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

انتخاب- ش//هردار تهران در نامهاي كه ادعا كرده آن را خطاب به »جوانان انقالبي و دلس//وز ايران« نوشته، از ناراحتيهايي پرده برداشت كه بخشي از آن توسط عضو ستادش، رونمايي شده بود. قاليباف در ميانه نامه خود از »خطاهاي برخيدوستانجبههانقالب«سخنگفتهكهبهتعبيراو»فراموششدني«نخواهد بود. او ضمن زيرسوال بردن سازوكار انتخاباتي جبهه اصولگرا، خواستار تحول در شيوه سياستورزي اين جريان شده كه به تعبير او »دچار اختالل« است. قاليباف خطاب به جوانان نوشته است كه به اين باور رسيدم كه »تغيير اساسي در نحوه كنش جريان اصولگرايي« يكي از مطالبات اصلي امروز شما جوانان مومن است. امروز ديگر روشن است كه اصولگرايي بايد با حفظ مباني و ارزشهاي انقالبي جمهوري اسالمي در نگرش و شيوه سياستورزي خود متحول شود و با گفتمان وچهرههايينو،حركتدرراستاي»نواصولگرايي«راهرچهزودترآغازكند.اينمهم زمانياتفاقخواهدافتادكهشمااميدوارانه،فعاالنهوآتشبهاختيارواردصحنهشده، منتظر اقدامات از باال به پايين در جريان اصولگرايي نباشيد زيرا تحليل رفتارهاي پس از انتخابات برخي دوستان نشان ميدهد تصميمگيري در اين مورد در رأس جريانهمچناندچاراختاللاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.