توقيفشناورصياديعربستاندرآبهايبوشهر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايرنا- مدير روابط عمومي اداره كل شيالت استان بوشهر گفت: نيروهاي منطقه دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران يك فروند شناور صيادي متعلق به كشور عربستان را حوالي جزيره فارسي در آبهاي اين استان توقيف كردند. اردشيرياراحمديافزود:دراينشناورصياديپنجتبعههنديحضورداشتند كه براي صيد وارد آبهاي مرزي جمهوري اسالمي ايران شده بودند. وي ادامه داد: سرنشينان اين شناور )لنج( صيادي دستگير و تحويل مقامهاي قضايي استان بوشهر شدند. ياراحمدي اظهار كرد: در ماه جاري اين دومين شناور كشورعربستاناستكهبرايصيدبهآبهايمرزيجمهورياسالميتجاوز كردهودستگيرشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.