ماليات سد راه توسعه کسبوکارهای نوپا

Jahan e-Sanat - - NEWS - یادداشت

غالمرضا کیامهر- اتفاق خوبی كه در چهار س//ال اول دولت روحانی افتاد و وابستگی اقتصاد كشور را به درآمدهای نفت//ی تا حدود زيادی كاه//ش داد، اهتمام دولت به افزايش درآمدهای مالياتی بود. اين اتفاق كمسابقهای در اقتصاد چند دهه اخير كشور ماست كه میتوان در كنار كاهش نرخ تورم و برجام از آن به عنوان يكی از دستاوردهای دولت يازدهم ياد كرد. ما روزنامهنگاران اطالعات دقيقی از ميزان تاثير افزايش درآمدهای مالياتی در كاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نداريم اما به حكم منطق میتوانيم بگوييم همين ثبات نسبی كه در چهار سال اخير بر بازار ارز حاكم شده و امكان برنامهريزیهای ميانمدت را برای فعاالن اقتصادی، صنعتگران و توليدكنندگان فراهم كرده میتواند نتيجه كاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد. همين كاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی سبب شده شيوه هميشگی جبران كسری بودجه دولت از طريق افزايش نرخ ارز در دوره دولت يازدهم تا حدودی تعديل و نوعی ثبات نسبی بر بازار ارز حاكم شود. بنابراين برخالف عقيده كسانی كه با نيت رسيدن به سودهای بادآورده تثبيت نرخ ارز را برنمیتابند و دائما با متهم كردن دولت به ثابت نگه داش//تن تصنعی نرخ ارز خواستار افزايش نجومی نرخ دالر و س//اير ارزهای خارجی هستند، وضعيت امروز بازار ارز نوعی تثبيت نسبی متناسب با جريان عرضه و تقاضاست كه هم افزايش درآمدهای مالياتی و هم انضباط مالی دولت دوازدهم در ايجاد آن نقش داشته است. طرفه آنكه اين افزايش درآمدهای مالياتی در شرايط ركود اقتصادی صورت گرفته و يقينا اگر اقتصاد كشور از ركود خارج شود بايد منتظر افزايش چشمگير درآمدهای مالياتی دولتی در آينده باشيم. تالش دستگاه وصول ماليات در بستن منافذ فرارهای مالياتی يا گسترده كردن پايههای مالياتی در جای خود اقدامی درخور تقدير است اما متاسفانه و در كمال ناباوری رييس كل سازمان امور مالياتی به تازگی اعالم كرد. كه اين سازمان قصد دريافت ماليات از استارتآپها را دارد. بدون ترديد چنين اقدامی به منزله سركوب كس//بوكارهای نوپايی است كه خالقيت و نوآوری بيش از عامل سرمايه و منابع مالی در ايجاد آنها نقش ايفا میكند و در نتيجه نوعی تقابل با سياستهای دولت در زمينه مبارزه با ركود و كاهش نرخ بيكاری در كش//ور است. اينكه به محض راه افتادن يك كسب كار جديد آن هم از نوع اس//تارتآپها سازمان امور مالياتی به بهانه توسعه پايههای مالياتی برای دريافت ماليات از آنها خيز بردارد نمونهای از همان سياستهای جزيرهای دستگاههای دولتی است كه بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب كار و ارزيابی پيامدهای آن و صرفا با هدف موفق نشان دادن عملكرد خود از آن پيروی میكنند. دريافت ماليات از اس//تارتآپها خصوصا اس//تارتآپهای مرتبط با حوزه حملونقل شهری كه به تازگی در كالنشهر تهران و چند كالنشهر ديگر كشور به راه افتاده نمونهای از اين سياستهای جزيرهای است. كرايهای كه رانندگان خودروهای همكار اين استارتآپها از مسافران دريافت میكنند حداقل 40 درصد ارزانتر از كرايه اتومبيلهای آژانس تاكسی سرويس يا موسسات تاكسی تلفنی است كه فعاليت آنها هزينه رفت و آمدهای شهری شهروندان را تا حد قابل مالحظهای كاهش داده است.

ضمن آنكه اصوال حرفه رانندگی در كالنشهر پرجمعيت و پرترافيكی چون تهران را بايد جزو حرفههای س//خت و زيانآور به حساب آورد كه اگر به صاحبان اين حرفه حق انتخاب ش//غل میدانند و بحران بيكاری در كش//ور تا اين حد ش//ديد نبود، چه بسا بيش از نيمی از صاحبان حرفه رانندگی در چنين كالنش//هرهايی عطای اين حرفه را به لقايش میبخش//يدند و به سراغ حرفه و شغل راحتتری میرفتن//د. خوب با چنين اوصافی آيا هيچ توجيهی برای دريافت ماليات از استارتآپهای مرتبط با حوزه حملونقل ش//هری وج//ود دارد؟ دريافت ماليات از اين قش//ر كه در گرمای طاقتفرس//ای تابستان و س//رمای استخوانسوز زمستان در ترافيك جانكاه و اعصابكش كالنشهر تهران و ساير كالنشهرهای كشور مسافر جابهجا میكنند همانند دريافت ماليات از كارگرانی است كه در عمق معادن يا در كن//ار كورههای كارخانههای ذوبآهن به كار مش//غولند. افزايش درآمدهای مالياتی دولت زمانی درخور تقدير است كه حداقل منطق، عدالت و انصاف در انجام آن رعايت شده باشد. از اينها گذشته در شرايطی كه مملكت باالترين نرخ بيكاری را تجربه میكند و در چنين ش//رايطی هر دولتی بايد تش//ويق سرمايهگذاران، كارآفرينان و خالقان اشتغال را سرلوحه كار خود قرار دهد، كيسه دوختن برای دريافت ماليات از كسبوكارهای نوپا كه سالها به حمايت دولت نياز دارند، نوعی فرمان ايس//ت دادن به همه كسانی است ك//ه با س//رمايههای اندک اما با بهرهگيری از اس//تعداد و خالقيته//ای ذهنی برای خود و ديگران كار و اش//تغال ايجاد میكنند. اين شيوه افزايش درآمدهای مالياتی بايد به خاطر مصالح عالی و منافع اقتصادی كشور كنار گذاشته ش//ود. امروز ضرورت اشتغالزايی در كشور ايجاب میكند كه كس//بوكارهای نوپا و اس//تارتآپها از همان مزايا و معافيتهايی كه كسبوكارهای مناطق آزاد همچون منطقه آزاد كيش و قش//م و س//اير مناطق آزاد تجاری و اقتصاد برخوردارند، برخوردار ش//وند تا بتوانند س//رپا بايستند و با گذش//ت زمان به كس//بوكارهای پايدار و دارای قدرت پرداخت ماليات به دولت تبديل شوند، در غير اين صورت اميدی به افزايش سرمايهگذاری و كاهش نرخ بيكاری در كشور وجود نخواهد داشت.

Kiamehr.gh@yahoo.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.