آخرين وضعيت سپردهگذاري در بانكها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تغييرات روند سرمايهگذاري در بانكها از كاهش سرعت سپردهگذاري حكايتدارد.آخرينگزارشوضعيتتغييراتسپردههايبانكينشانميدهد كهدرپايانسال5931 كهنقدينگيبهحدود3521 تريليونتومانرسيده، سهمسپردههايبخشغيردولتيتا4121 هزارميلياردتومانبودهاست.روند سپردههايبخشغيردولتيدرپايانسالگذشتهنسبتبهسال4931 كند شدهبهطوريكهاز2/13 23/9هب درصدكاهشيافتهاست.ايندرشرايطي استكهحجمسپردههايبخشغيردولتيازحدود089 هزارميلياردتومان درپايانسال4931،رشدينزديكبه612 هزارميلياردتومانداشتهوبه 1214 هزار ميليارد تومان در سال گذشته ميرسد.از مجموع سپردههاي بخشغيردولتيتا2101 هزارميلياردتومانمتعلقبهسرمايهگذاريمدتدار و به عبارتي س//پردهگذاري مدتدار در بانكهاست كه در اين بخش نيز كاهش حدود هشت درصدي سرعت رشد سرمايهگذاري مشهود است به طوريكهازسرعتحدود2/43 درصددرپايانسال4931 بهرشد6/32 درصدي در پايان سال گذشته كاهش مييابد.با اينكه سرعت سرمايهگذاري مدتداردربانكهاكندشدهوليحجمآنبارونديروبهرشداز818 هزار ميليارد تومان 1012هب هزار ميليارد در سال5931 رسيده است.در رابطه با تسهيالت قرضالحسنه كه طي سالهاي گذشته با كاهش سرمايهگذاري مردم در اين حوزه همراه بوده، بايد يادآور شد كه سرعت رشد سپردهگذاري تا پنج درصد افزايش دارد و از 20/2 درصد در سال 1394 به 28/3 درصد رسيده و مانده آن تا 60 هزار ميليارد تومان گزارش شده است.در مجموع از عوامل تاثيرگذار بر سپردهگذاري در بانكها ميتوان به نرخ سود بانكي متعلق به آن نام برد كه در ابتداي سال 1395 تا سه درصد كاهش و از 18 درصدسال4931 به51 درصدرسيد.ايندرشرايطياستكهدرجريان كاهش سود بانكي برخي كارشناسان بر اين اعتقادند كاهش نرخ سود بانكي ميتواند بر حجم سرمايه موجود در بانكها اثرگذار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.