ايجاد 600 شغل جديد با اهرم بانك صنعت و معدن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

14 طرح صنعتي كوچك و متوسط صنعتي در چهار ماه نخست امسال با تسهيالت بانك صنعت و معدن به بهرهبرداري رسيده و براي 600 نفر اشتغال مستقيم ايجاد كرد.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از پايگاه اطالعرساني بانك صنعت و معدن، اين طرحها كه شامل طرحهاي ايجادي، توسعه و خريد ماشينآالت ميشوند در مجموع 57 ميليارد تومان تسهيالت از بانك صنعت و معدن دريافت كردهاند.تعداد طرحهاي كوچك و متوس//ط در حال اجراي اين بانك با متوسط 51 درصد پيشرفت فيزيكي به 135 طرح ميرسد كه تسهيالتي بالغ بر 500 ميليارد تومان براي آنها به تصويب رسيده است. با اتمام و افتتاح اين طرحها كه 200 ميليارد تومان از تسهيالت مصوب به آنها پرداخت شده، براي سه هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد ميشود. گفتني است بانك صنعت و معدن در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي طي چند سال اخير طرحهاي كوچك و متوسط صنعتي زيادي را بهويژه در قالب طرح رونق توليد تامين مالي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.